PasjaGSM.pl
  Jesteś w: PasjaGSM.pl > News > Konsultacje obowiązku peeringu w TP

QR Code: http://m.pasjagsm.pl/news/konsultacje-obowiazku-peeringu-w-tp-2973.html
QR Code
Konsultacje obowiązku peeringu w TP

Michał Gruszka, 3 stycznia 2008, 23:55
Tagi: Telekomunikacja Polska (TP SA), Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE)

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej w dniu 2 stycznia 2008 r. rozpoczął ponownie postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji nakładającej na Telekomunikację Polską S.A., jako przedsiębiorcę telekomunikacyjnego kontrolującego dostęp do użytkowników końcowych, obowiązki regulacyjne niezbędne do zapewnienia użytkownikom końcowym Telekomunikacji Polskiej S.A. komunikowania się z użytkownikami innego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego.

Obwieszczenie o konsultacjach oraz projekt decyzji wraz z uzasadnieniem są udostępnione w załącznikach na tej stronie oraz w siedzibie UKE w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 18/20, w pokoju nr 221.

Podmioty zainteresowane przedstawieniem swojego stanowiska do konsultowanych projektów są proszone o ich składanie w terminie do dnia 1 lutego 2008 r. do godz. 16.15, w kancelarii Urzędu oraz przesłanie w formie elektronicznej na adres e-mail: peering@uke.gov.pl

Jednocześnie Prezes UKE informuje o następujących zmianach dokonanych w mniejszym projekcie decyzji w stosunku do projektu decyzji z dnia 29 czerwca 2007 r.:

1. Prezes UKE zmienił stosunek wymiany ruchu z 3:1 do 2:1. Zmiana ta wynika ze stanowisk przedsiębiorców telekomunikacyjnych przedstawionych w postępowaniu konsultacyjnym. Również doświadczenia międzynarodowe wskazują, że stosunek ten waha się pomiędzy 4:1 a 2:1, a w Europie nie przekracza 3:1. Prezes UKE pragnąc zachować dużą ostrożność w regulacji tej usługi zadecydował o zastosowaniu stosunku 2:1. Pozwoli to zachować większą równoprawność stron dzięki porównywalnej wielkości wymienianego ruchu.

2. W peeringu „bezpłatnym” Prezes UKE określił ramy stosunku wymiany ruchu 2:1 i 1:2.

3. W nowym projekcie decyzji Prezes UKE ustalił zasady kwalifikowania po raz pierwszy przedsiębiorcy do peeringu „bezpłatnego”. Odbywać się to będzie na podstawie danych przedstawionych przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego za okres 1 miesiąca wstecz od daty wystąpienia z wnioskiem do Telekomunikacji Polskiej S.A. o podpisanie umowy na peering „bezpłatny”.

4. W nowym projekcie decyzji Prezes UKE stwierdził, iż nowo wchodzący na rynek przedsiębiorca telekomunikacyjny podpisuje umowę na peering płatny. Przejście na peering „bezpłatny” nastąpi po upływie miesiąca, pod warunkiem spełnia kryteriów kwalifikujących go do peeringu „bezpłatnego” (nie określono tego w pierwszym projekcie).

5. W nowym projekcie decyzji (w sentencji) Prezes UKE zawarł zapis, iż warunkiem zapewnienia ekwiwalentności przy wymianie ruchu IP typu peering „bezpłatny” będzie minimalna przepływność podłączanego łącza - co najmniej 1 Gbit/s (przyjmuje się neutralność technologiczną, z zastrzeżeniem, że łącza będą typu full duplex), a także minimalna wielkość ruchu IP generowanego z własnej sieci na zestawionych łączach w Punktach Wymiany Ruchu na poziomie 750 Mbit/s łącznie. Przepływność ta liczona będzie w warstwie IP. Jednocześnie przyjmuje się, iż minimalny poziom wymiany ruchu ustalony na 750 Mbit/s liczony będzie według metody 95 percentyla.

Nastąpiła więc zmiana:
dotycząca minimalnej przepływności łącza, która w pierwszym projekcie decyzji wynosiła 1,5 Gbit/s w nowym projekcie decyzji wynosi 1 Gbit/s, ponadto Prezes UKE określił również typ łączy jako łącza full duplexowe,
Prezes UKE określił również w nowym projekcie decyzji metodę liczenia minimalnego poziomu wymiany ruchu – metodę 95 percentyla,
W projekcie decyzji Prezes UKE doprecyzował stwierdzenie, że poziom wymiany ruchu ma wynosić 750 Mbit/s łączenie,
Prezes UKE dookreślił, że przepływność liczona będzie w warstwie IP.

6. W nowym projekcie decyzji Prezes UKE określił zasady ustalania PWR pomiędzy TP S.A. a przedsiębiorcą telekomunikacyjnym. Skutkiem tego Telekomunikacja Polska S.A. nie może żądać od przedsiębiorcy telekomunikacyjnego ubiegającego się o peering płatny bądź bezpłatny więcej niż 2 PWR. Jednakże dopuszczono ustalenie większej liczby PWR, które to może nastąpić na skutek ustaleń między stronami. Lokalizacje tych dwóch PWR wybiera przedsiębiorca telekomunikacyjny.

7. W nowym projekcie decyzji Prezes UKE przyjął również, iż zliczanie wielkości wymienianego ruchu odbywać się będzie na koniec każdego miesiąca. Systematyka ta pozwoli na co miesięczne kwalifikowanie wymiany ruchu IP typu peeing na płatny bądź „bezpłatny”.

8. Prezes UKE określił również w nowym projekcie decyzji zasady rozliczeń między stronami. Strony będą wystawiać sobie wzajemnie ekwiwalentne faktury, których kwoty będą się znosić, biorą pod uwagę stawki zatwierdzone przez Prezesa UKE w ofercie ramowej na peering płatny. W związku z tym nie mogą być to inne stawki niż określone w ofercie ramowej.

9. W nowym projekcie decyzji Prezes UKE ustalił, iż w przypadku przekroczenia stosunku wymiany ruchu 2:1 (TP generuje więcej ruchu niż przedsiębiorca telekomunikacyjny), przedsiębiorca telekomunikacyjny jest zobowiązany pokryć należność finansową, w zakresie całości ruchu wygenerowanego z sieci Telekomunikacji Polskiej S.A. do sieci przedsiębiorcy telekomunikacyjnego (nie za nadwyżkę) zgodnie z ofertą ramową o dostępie telekomunikacyjnym dla zapewnienia wymiany ruchu IP typu peering płatny pomiędzy siecią Telekomunikacji Polskiej S.A. a siecią przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, zatwierdzoną przez Prezesa UKE.

10. Prezes UKE zmienił również zakres obowiązku z art. 34 ustawy Prawo telekomunikacyjne. Z decyzji wykreślone zostało stwierdzenie, iż przez obowiązek ten rozumiemy zapewnienie możliwości zarządzania obsługą użytkownika końcowego przez uprawnionego przedsiębiorcę telekomunikacyjnego, podejmowania rozstrzygnięć dotyczących wykonywania usług na jego rzecz, a także świadczenie usług w sieciach inteligentnych, zapewnienie systemów wspierania działalności operacyjnej lub innych systemów oprogramowania niezbędnych dla skutecznej konkurencji, w tym systemów taryfowych, systemów wystawiania faktur i pobierania należności.

reklama

Ostatnie opinie internautów

Brak komentarzy

Pisz komentarze i wygrywaj nagrody

Nick
Email   (adres będzie widoczny tylko dla redakcji)
Opinia
pozostało znaków   1000
Różnica liczb 9 i 3 wynosi:
Ostatnie tematy z forum

Tani internet... 3.09.2018, 15:16

Nike Air Max 97 UL '17... 19.04.2018, 09:09

Nike Free RN Flyknit... 19.04.2018, 08:56

adidas nmd xr1 weiß 3.03.2018, 03:36

New Balance men's... 3.03.2018, 03:31

Archiwum wiadomości