PasjaGSM.pl
  Jesteś w: PasjaGSM.pl > News > Korzystny dla UKE wyrok

QR Code: http://m.pasjagsm.pl/news/korzystny-dla-uke-wyrok-3911.html
QR Code
Korzystny dla UKE wyrok

Michał Gruszka, 10 kwietnia 2008, 19:42
Tagi: Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE)

Sąd Apelacyjny uchylił wyrok sądu I instancji i nakazał ponowne rozpatrzenie odwołania Telekomunikacji Polskiej S.A. od kary w wysokości 100 mln złotych.

W dniu 10 kwietnia 2008 r. odbyła się rozprawa przez Sadem Apelacyjnym dotycząca apelacji złożonej przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej od wyroku Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 21 maja 2007 r. W zaskarżonym wyroku sąd I instancji uznał, że Prezes UKE nie miał prawa nałożyć kary na TP za wiązanie oferty neostrady tp z abonamentem telefonicznym i uchylił decyzję o nałożeniu kary.

Sąd Apelacyjny uchylił wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i nakazał ponowne rozpatrzenie sprawy odwołania TP od decyzji Prezesa UKE o nałożeniu kary.

Kara 100 mln

W dniu 25 września 2006 r. Prezes UKE Anna Streżyńska podpisała decyzję nakładającą na TP karę w wysokości 100 mln zł za nieuprawnione wiązanie oferty usług dostępu do Internetu neostrada tp oraz usług telefonicznych. Sprzeczne z Prawem telekomunikacyjnym wiązanie ofert prowadziło do naruszenia przepisów nakładających na TP, jako operatora posiadającego znaczącą pozycję rynkową, obowiązek kształtowania ceny usług na podstawie kosztów ich świadczenia, według przejrzystych, obiektywnych i niedyskryminujących kryteriów zrozumiałych dla użytkowników.

Naruszenie dotyczące wiązania oferty skutkowało równocześnie nieprzejrzystością w zakresie opłat za poszczególne, powiązane ze sobą ofertowo usługi. W przypadku łączonej oferty abonamentu telefonicznego i neostrady tp nie była możliwa ocena czy ceny poszczególnych usług wchodzących w skład tego pakietu są uczciwe, zarówno w aspekcie konsumenckim, jak i konkurencyjnym.

Uchylenie decyzji przez sąd I instancji

W dniu 21 maja 2007 r. przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów odbyła się rozprawa w sprawie z odwołania Telekomunikacji Polskiej S.A. od decyzji Prezesa UKE z dnia 25 września 2006 r. nakładającej na TP karę pieniężną w wysokości 100 mln zł. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uchylił decyzję o nałożeniu kary w całości, a jako podstawę uchylenia podał m.in. rażące naruszenie prawa poprzez nieprawidłowe powołanie przez premiera Pani Anny Streżyńskiej na Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

(treść wyroku SOKIK)

UKE składa apelację

W apelacji skierowanej w dniu 28 czerwca 2007r. do Sądu Apelacyjnego w Warszawie, Prezes UKE wskazał na naruszenia przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów szeregu przepisów prawa, zarówno materialnego, jak i procesowego. Jedną z głównych części apelacji była polemika ze stwierdzeniami SOKiK w zakresie ważności aktu powołania Pani Anny Streżyńskiej na Prezesa UKE, którego oceny Sąd dokonał, nie będąc do tego uprawnionym, jako, że wykracza to poza zakres spraw mieszczących się w kognicji tego Sądu.

Zakwestionowano także istnienie w rozpatrywanej sprawie przesłanek do uchylenia decyzji Prezesa UKE. Nie do przyjęcia dla Prezesa UKE było także stwierdzenie SOKiK, iż nie ma on uprawnień do zmiany wysokości kary i dokonywania w tym zakresie własnych ustaleń.

Przedmiotem apelacji było także kwestionowanie stanowiska Sądu I instancji, co do możliwości nałożenia przez Prezesa UKE kary jedynie po uprzednim przeprowadzeniu postępowania kontrolnego w trybie art. 201 Prawa telekomunikacyjnego.

Wyrok Sądu Apelacyjnego

Podczas rozprawy w dniu 10 kwietnia 2008 r. Sąd Apelacyjny uznał argumentację Prezesa UKE i uchylił w całości wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 21 maja 2007 r. Jednocześnie Sąd Apelacyjny nakazał ponowne rozpatrzenie sprawy odwołania TP od decyzji o nałożeniu kary 100 mln zł przez sąd I instancji.

W ustnych motywach wyroku Sąd Apelacyjny wskazał, iż:

1) Sąd I Instancji dopuścił się rażącego naruszenia art. 328 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, który wymaga zawarcia w uzasadnieniu wyroku wskazania podstawy faktycznej i wyjaśnienia podstawy prawnej rozstrzygnięcia. Sąd Apelacyjny stwierdził, że SOKiK oparł wyrok na jedynie kilku wybranych przez siebie kwestiach, zamiast odnieść się do całokształtu zebranych w sprawie argumentów. Z taką koncepcją rozpoznawania sprawy nie można się zgodzić. Argumentacja SOKiK w ocenie Sądu Apelacyjnego była uboga i niepełna. Sąd I Instancji przyjął błędnie koncepcję hybrydową postępowania przed SOKiK i błędnie postawił się w roli sądu kasacyjnego, którym nie jest. Sąd Apelacyjjny wskazał, iż SOKiK oparł wyrok na naruszeniu przez organ przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego uchylając się tym samym od oceny decyzji;

2) co do zarzutu powołania Prezes UKE Sąd Apelacyjny stwierdził, iż wobec uchwały Sądu Najwyższego z dnia 20 lutego 2008r. zarzut ten jest bezprzedmiotowy;

3) przepisy Prawa telekomunikacyjnego nie przewidują wymogu, aby wydanie decyzji o nałożeniu kary poprzedzone było postępowaniem kontrolnym, o którym mowa w art. 201 Prawa telekomunikacyjnego;

4) Sąd I Instancji błędnie przyjął, iż art. 46 ust. 3 pkt 3 i 4 Prawa telekomunikacyjnego formułuje obowiązki przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w formie alternatywy czterech nakazów. Każdy z tych obowiązków ma samodzielny byt, a nie wypełnienie jednego z nich stanowi naruszenie, za które może być nałożona kara pieniężna;

5) co do pojęcia usługa telefoniczna Sąd Apelacyjny stwierdził, iż fraza „świadczenie usług telefonicznych” użyta w art. 221 ust. 1 pkt 1 lit. l Prawa telekomunikacyjnego oznacza doprecyzowanie do kogo odnoszą się punkty zawarte w tym przepisie, nie świadczy ona zaś o tym, że przepis ten odnosi się tylko do świadczenia usługi telefonicznej.

Ponadto Sąd Apelacyjny podkreślił, że tak jak wskazał Prezes UKE przepisy Prawa telekomunikacyjnego – art. 61 ust. 2 – nakładają na stronę obowiązek ustalania cen w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący.

Wyrok jest prawomocny.

reklama

Ostatnie opinie internautów

Brak komentarzy

Pisz komentarze i wygrywaj nagrody

Nick
Email   (adres będzie widoczny tylko dla redakcji)
Opinia
pozostało znaków   1000
Suma liczb 10 i 6 wynosi:
Ostatnie tematy z forum

Tani internet... 3.09.2018, 15:16

Nike Air Max 97 UL '17... 19.04.2018, 09:09

Nike Free RN Flyknit... 19.04.2018, 08:56

adidas nmd xr1 weiß 3.03.2018, 03:36

New Balance men's... 3.03.2018, 03:31

Archiwum wiadomości