PasjaGSM.pl
  Jesteś w: PasjaGSM.pl > News > Model finansowania spisu abonentów

QR Code: http://m.pasjagsm.pl/news/model-finansowania-spisu-abonentow-4208.html
QR Code
Model finansowania spisu abonentów

Michał Gruszka, 13 maja 2008, 10:56
Tagi: Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE)

Prezes UKE negatywnie ocenia przekazane przez TP stanowisko w sprawie wydania Ogólnokrajowego Spisu Abonentów.

W związku z pismem Telekomunikacji Polskiej S.A. z dnia 8 kwietnia 2008 r. znak: GRB/SS/1786/04/08, zawierającym stanowisko Spółki w zakresie realizacji obowiązku świadczenia usługi Ogólnokrajowego Spisu Abonentów, zwanej dalej „OSA”, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej informuje, iż negatywnie ocenia przekazane przez TP S.A. stanowisko w tej sprawie i stanowczo nie podziela przedstawionej przez Spółkę argumentacji w tym zakresie.

Prezes UKE zwraca uwagę, że zgodnie z przepisami art. 103 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą” lub „Pt”, Telekomunikacja Polska S.A. jako przedsiębiorca wyznaczony do świadczenia usługi powszechnej, który obsługuje największą liczbę łączy abonenckich na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ma ustawowy obowiązek do świadczenia wszystkim użytkownikom publicznych sieci telefonicznych, w tym użytkownikom aparatów publicznych, m.in. usługi OSA. Ten ustawowy obowiązek został jedynie potwierdzony decyzją Prezesa UKE z dnia 14 lipca 2006 r., nr DRTD-WUD-6070-2/06(8), zmienioną decyzjami z dnia 25 września 2006 r., nr DRTD-WUD-6070-2/06(16) i z dnia 12 listopada 2007 r. nr DRTD-WUD-6070-2/06(64), zwaną dalej „Decyzją”. W decyzji zostały ponadto określone szczegółowe warunki świadczenia m.in. usługi OSA.

Decyzja faktycznie przewiduje dwa sposoby finansowania OSA, tj. wydanie OSA po cenie opartej na kosztach albo bezpłatnie w przypadku dołączenia do spisu części zawierającej komercyjny spis instytucji oraz przedsiębiorców i innych jednostek nie będących osobami fizycznymi (pkt 3.6.1. sentencji Decyzji). W Decyzji tej Prezes UKE nie przewidział trybu wyboru danego modelu, co zdaniem Spółki oznacza, że to do niej należy ten wybór.

Prezes UKE zwraca jednak uwagę na fakt, iż przyjęcie odpowiedniego modelu finansowania OSA warunkuje sposób rozliczeń za udostępnianie danych na potrzeby wydania spisu. Kwestie te, zgodnie z przepisami Ustawy, nie zostały i nie mogły być uregulowane w Decyzji, wydanej na podstawie art. 103 ust. 2 Ustawy, który uprawnia do określenia wyłącznie szczegółowych warunków świadczenia m.in. OSA, w tym danych dotyczących formy oraz zakresu świadczenia m.in. OSA, a także stopnia szczegółowości danych abonentów, które będą objęte spisem. Zasady rozliczeń za udostępnianie danych na potrzeby wydania OSA zostały natomiast uregulowane w drodze decyzji Prezesa UKE wydawanych na podstawie art. 67 ust. 2 w związku z art. 28 Ustawy. Przepisy te wyraźnie stanowią, że przedmiotem tych decyzji jest udostępnianie danych, w szczególności ich forma.

Model bezpłatnego spisu

Należy podkreślić, iż Prezes UKE dołożył wszelkiej staranności, aby postępowanie w sprawie określenia warunków udostępniania danych, w tym zasad rozliczeń, zostało przeprowadzone w sposób przejrzysty. W tym celu, przed wydaniem decyzji o warunkach udostępniania danych, odbyło się szereg spotkań uzgodnieniowych z TP S.A., a następnie Prezes UKE przeprowadził w dniach od 8 do 22 czerwca 2007 r. „postępowanie konsultacyjne w sprawie rozliczeń za udostępnianie przez operatorów danych o swoich abonentach na potrzeby usługi biura numerów, w szczególności Ogólnokrajowego Biura Numerów (OBN) oraz usługi Ogólnokrajowego Spisu Abonentów (OSA)”. W postępowaniu tym, Prezes UKE przedstawił dokument konsultacyjny, w którym stwierdził, iż „w celu zagwarantowania bezpłatności OSA Prezes UKE dopuszcza możliwość zamieszczania w nim reklam, co powinno zapewnić pokrycie kosztów jego wydania, a także proponuje, aby dostawcy udostępniali dane swoich abonentów na potrzeby świadczenia OSA bezpłatnie. W zamian mogliby otrzymać od TP dla swoich abonentów, którzy złożyli stosowne zamówienie, bezpłatne egzemplarze OSA w wydaniu papierowym lub elektronicznym (...)”.

Ponadto, Prezes UKE postawił m.in. następujące pytania do tego stanowiska:

"5. Czy wydanie Ogólnokrajowego Spisu Abonentów powinno być finansowane z reklam?

6. Czy w zamian za bezpłatne egzemplarze OSA dostawcy powinni przekazywać dane o swoich abonentach bezpłatnie?”

W ramach tego postępowania swoje opinie przedstawiło 7 operatorów, w tym TP S.A. Pismem z dnia 22 czerwca 2007 r., znak: CPR/MH/JO-8566/06/07, Spółka wyraziła opinię następującej treści: „stanowisko Prezesa UKE w zakresie zagwarantowania bezpłatności OSA użytkownikom końcowym i w związku z tym propozycję, aby przedsiębiorcy telekomunikacyjni przekazywali dane o swoich abonentach na potrzeby OSA nieodpłatnie, należy w pełni zaakceptować. Każdy bowiem dodatkowy koszt poniesiony przez TP w celu pozyskiwania danych wpłynie w ostatecznym rozrachunku na cenę spisu. Należy przy tym podkreślić, że przedsiębiorcy telekomunikacyjni otrzymywaliby bezpłatne egzemplarze OSA dla swoich abonentów (...)”

W myśl powyższego, nieprawdziwe są zatem twierdzenia TP S.A., jakoby model odpłatności OSA został narzucony Spółce. Jak już zostało uprzednio wspomniane, Prezes UKE w Decyzji przewidział dwa modele odpłatności OSA. Należy jednak podkreślić, iż to TP S.A. dokonała wyboru określonego modelu, czemu dała wyraz w oficjalnym swoim stanowisku z dnia 22 czerwca 2007 r. znak: CPR/MH/JO-8566/06/07.

Model odpłatności OSA nie został zatem narzucony TP S.A. decyzjami Prezesa UKE o warunkach udostępniania danych, ale wypracowany wspólnie ze Spółką i potwierdzony oficjalnym jej stanowiskiem poprzedzającym wydanie tych decyzji. Między innymi na tej podstawie został wypracowany obowiązujący model rozliczeń za udostępnianie TP S.A. przez innych dostawców usług danych abonentów na potrzeby OSA, który znalazł swoje odzwierciedlenie we wszystkich decyzjach Prezesa UKE, wydanych na podstawie art. 67 ust. 2 Ustawy.

Decyzje o udostępnianiu danych

Twierdzenie Spółki, jakoby Prezes UKE w decyzjach określających warunki udostępniania danych pominął treść Decyzji jest całkowicie bezpodstawne. Prezes UKE wydając te decyzje kierował się zasadą prawdy obiektywnej (art. 7 Kpa) i podjął wszelkie kroki niezbędne do wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy mając na uwadze interes społeczny i słuszny interes stron. Uzyskane w trakcie postępowania konsultacyjnego stanowisko TP S.A. w zakresie wyboru przez Spółkę modelu finansowania OSA (bezpłatny spis), stanowiło podstawę przyjęcia rozwiązania bezpłatnego przekazania przez dostawców usług danych swoich abonentów na potrzeby OSA. Zupełnie niezasadne jest zatem twierdzenie Spółki, jakoby wydanie OSA, jako wydawnictwa odpłatnego dla użytkowników nie wymagało zmiany modelu rozliczeń za udostępnianie danych na potrzeby tego wydawnictwa, wyłącznie z uwagi na to, że model rozliczeń określony przez Prezesa UKE w Decyzji wyraźnie przewiduje możliwość przyjęcia odpłatnego charakteru spisu.

W odniesieniu do relacji pomiędzy odpłatnością OSA a treścią indywidualnych decyzji w sprawie udostępniania danych na potrzeby OSA, TP S.A. stwierdza, iż dopuszczając w Decyzji dwa modele odpłatności OSA w stosunku do użytkowników, Prezes UKE powinien kształtować relacje Spółki z innymi dostawcami w zakresie udostępniania danych ich abonentów na potrzeby OSA z uwzględnieniem treści swoich wcześniejszych rozstrzygnięć. Zdaniem TP S.A., Prezes UKE, wydając decyzje w zakresie warunków udostępniania danych na potrzeby OSA, pominął treść swojej Decyzji i w konsekwencji doszło do sytuacji, w której:
TP S.A. jest uprawniona do samodzielnego ustalenia, czy OSA będzie oferowana użytkownikom nieodpłatnie, czy po cenie opartej na kosztach wydania OSA,
jednocześnie TP S.A. ma obowiązek dostarczania bezpłatnych egzemplarzy spisu przedsiębiorcom, którzy udostępnili dane na potrzeby OSA.

W ocenie Spółki pominięcie treści Decyzji przy wydawaniu decyzji o udostępnianiu danych w sposób oczywisty narusza zasadę pogłębienia zaufania obywateli do państwa, wyrażoną w art. 8 Kpa, ponieważ TP S.A. zostaje narażona na poniesienie strat finansowych związanych z wykonaniem obowiązku bezpłatnego przekazywania spisu. Ponadto, w ocenie Spółki, Prezes UKE nie uwzględnił jednej z podstawowych zasad prowadzenia postępowania dowodowego, określonych w art. 7 i 77 Kpa, tj. oficjalności postępowania dowodowego, w myśl której organ prowadzący postępowanie administracyjne powinien przeprowadzić wszystkie dowody służące ustaleniu stanu faktycznego sprawy.

Prezes UKE stwierdza, iż kształtując relacje Spółki z innymi dostawcami w zakresie udostępniania danych ich abonentów na potrzeby OSA w pełni uwzględnił treść Decyzji. Już na wstępnym etapie tworzenia zasad współpracy TP S.A. z innymi dostawcami usług w zakresie udostępniania danych abonentów, Prezes UKE poddał niniejszą kwestię pod dyskusję rynku, umożliwiając przy tym Spółce dokonanie wyboru modelu finansowania OSA, określonego w Decyzji oraz wynikających z tego zasad rozliczeń za udostępnianie przez dostawców danych swoich abonentów.

Spółka w oficjalnym stanowisku opowiedziała się za modelem zakładającym:
bezpłatność OSA dla użytkowników,
bezpłatne przekazywanie przez innych dostawców usług danych ich abonentów na potrzeby tej usługi.

Ponadto, przy wydawaniu decyzji w zakresie udostępniania danych, Prezes UKE prowadził postępowania zgodnie z zasadą:

1. prawdy obiektywnej (art. 7 Kpa), co zostało już wcześniej udowodnione,

2. wysłuchania stron, określoną w art. 10 Kpa. Prezes UKE zapewnił bowiem zarówno Spółce, jak i innym dostawcom usług czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji o warunkach udostępniania danych umożliwił im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. TP S.A. na żadnym z etapów tych postępowań, tj. przed wydaniem decyzji nie zgłaszała uwag i zastrzeżeń co do bezpłatności OSA
i bezpłatnego udostępniania danych.

Należy zatem stanowczo podkreślić, iż Prezes UKE dokładnie wyjaśnił stan faktyczny spraw zakończonych wydaniem decyzji, określających warunki udostępniania danych na potrzeby OSA, i przyjęte przez Prezesa UKE w tych decyzjach rozstrzygnięcia były zgodne ze stanowiskiem i oczekiwaniami TP S.A.
W związku z tym, powyższe zarzuty Spółki są całkowicie bezpodstawne.

Odzyskanie kosztów wydania OSA

W odniesieniu do kwestii odzyskania kosztów publikacji OSA, Prezes UKE ponownie podkreśla, iż TP S.A. sama wybrała model bezpłatności OSA i zdaniem Prezesa UKE posiada, zagwarantowaną w decyzjach, możliwość odzyskania kosztów świadczenia OSA poprzez:

1. zamieszczanie w spisie odpłatnych reklam (część komercyjna OSA),

2. wspólnie wypracowany i przyjęty model, określony w decyzjach o udostępnianiu danych, umożliwiający:

a. bezpłatne przekazywanie przez dostawców danych swoich abonentów na potrzeby OSA,

b. ograniczenie ponoszonych przez TP S.A. kosztów udostępniania OSA wszystkim użytkownikom publicznych sieci telefonicznych, ze względu na:
zbieranie zamówień od abonentów na OSA w zasadzie przez dostawców,
prowadzenie i zarządzanie przez nich bazą zamówień od swoich abonentów,
dystrybucję przez dostawców OSA wśród swoich abonentów, którzy złożyli zamówienie.

Powyższe stanowi nieodpłatne przysporzenie majątkowe dokonane na rzecz TP S.A. przez dostawców, co należy uznać za przychód Spółki. Z kolei ekwiwalentem tego przysporzenia jest bezpłatna OSA dla abonentów dostawców, czyli wydana na koszt TP S.A. OSA dla tych abonentów. Należy bowiem podkreślić, iż obowiązek świadczenia usługi OSA spoczywa na TP S.A. i to Spółka powinna ponosić wszystkie koszty związane z wykonaniem tego obowiązku, m.in. koszty:
utworzenia bazy danych abonentów publicznych sieci telefonicznych,
przygotowania i zbierania zamówień od wszystkich użytkowników publicznych sieci telefonicznych,
prowadzenia bazy tych zamówień,
dystrybucji OSA do użytkowników, którzy złożyli odpowiednie zamówienie.

Natomiast określone w decyzjach warunki udostępniania danych powodują, że część tych kosztów poniosą dostawcy usług.

Mając na uwadze powyższe, Prezes UKE stwierdza, iż bezpodstawne jest twierdzenie Spółki jakoby została narażona na poniesienie strat finansowych związanych z wykonaniem obowiązku bezpłatnego przekazywania spisu.

Częstotliwość publikacji spisu

Spółka twierdzi, iż Prezes UKE wymaga, aby TP S.A. wydawała spis raz w roku. Prezes UKE zwraca uwagę, iż zgodnie z Decyzją Spółka jest zobowiązana do wydawania OSA nie rzadziej niż raz na dwa lata. Należy podkreślić, iż TP S.A. w swoich harmonogramach wydania OSA na 2008 i 2009 r. określiła, że wyda OSA 2008 i OSA 2009 na DVD, przy czym OSA na DVD ma obejmować dane abonentów ze stref numeracyjnych, które zostaną wcześniej opublikowane na płytach CD, zaktualizowane w zakresie ewentualnego wycofania zgody abonentów na publikację. Jednocześnie pismem z dnia 29 stycznia 2008 r., znak: GRB/SS/481/01/08, TP S.A. stwierdziła, iż ani przepisy Ustawy oraz Decyzja nie nakładają na nią obowiązku wydania kompletnego OSA dla całego kraju w jednym roku, a jedynie dla poszczególnych stref numeracyjnych nie rzadziej niż co dwa lata.

W odpowiedzi (pismem z dnia 1 lutego 2008 r., znak: DDRT-WUD-6070-2/06(74)) Prezes UKE stwierdził, iż zgodnie z art. 66 ust. 1 Ustawy dostawca publicznie dostępnych usług telefonicznych udostępnia swoim abonentom aktualny spis swoich abonentów, z obszaru strefy numeracyjnej, nie rzadziej niż raz na dwa lata. Przepis ten nie dotyczy jednak OSA. Tę usługę regulują bowiem przepisy art. 103 Ustawy. Zgodnie z art. 103 ust. 2 Pt szczegółowe warunki świadczenia OSA określa Prezes UKE w decyzji wydanej na podstawie ww. przepisów. Zgodnie z art. 103 ust. 1 Ustawy, ogólnokrajowy spis abonentów jest świadczony wszystkim użytkownikom publicznych sieci telefonicznych i co do zasady obejmuje wszystkich abonentów publicznych sieci telefonicznych na terytorium RP. Powyższe potwierdzają również postanowienia Decyzji (pkt 1.2.1. sentencji Decyzji). Obowiązek publikacji jednego pełnego OSA wynika z postanowień pkt 3.6.1., 3.6.3. i 3.6.3a. sentencji Decyzji, które stanowią o:
uprawnieniu każdego użytkownika do otrzymania jednego pełnego ogólnokrajowego spisu abonentów, bądź po jednym egzemplarzu wybranych przez niego tomów,
harmonogramie wydawniczym ogólnokrajowego spisu abonentów, zawierającym terminy publikacji całości i poszczególnych jego tomów.

Ponadto Prezes UKE w piśmie z dnia 1 lutego br. wyraźnie określił, iż będzie egzekwował obowiązek wydania bezpłatnego, kompletnego OSA zgodnie z ustaleniami, w I połowie 2008 r., tym bardziej iż obowiązek świadczenia OSA, obejmującego wszystkich abonentów publicznych sieci telefonicznych, ciąży na TP S.A. już od połowy lipca 2006 r. Powyższe stanowisko Prezes UKE potwierdził w komunikacie pn. „Spis abonentów musi być bezpłatny”, opublikowanym w dniu 4 lutego 2008 r. na stronie internetowej Urzędu. Prezes UKE poinformował w nim, iż „obowiązek wydania bezpłatnego kompletnego Ogólnokrajowego Spisu Abonentów w I połowie 2008 r. (należy nadmienić, iż obowiązek ten ciąży na Spółce już od roku 2006 r.) będzie przez Prezesa UKE egzekwowany. W przypadku niewywiązania się z tego obowiązku Spółce grozi sankcja karna za niewykonanie obowiązku świadczenia usługi powszechnej w zakresie udostępniania spisów abonentów (art. 209 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne – Dz. U. Nr 171 poz. 1800 ze zm.).”

Należy podkreślić, iż ani w ww. piśmie, ani w komunikacie, Prezes UKE nie żądał od TP S.A, wydawania kompletnego spisu raz w roku, lecz jako termin jego wydania wskazał I półrocze 2008 r., jako że OSA 2007 był spisem przejściowym i niekompletnym.

Ryzyko opóźnień

W odniesieniu do kwestii wydania kompletnego OSA w I połowie 2008 r., Spółka wyjaśnia, iż przedmiotowe przedsięwzięcie obarczone jest dużym ryzykiem niezależnym od TP, tj.
koniecznością uzyskania zgód od abonentów, którzy zawarli umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych przed wejściem w życie Ustawy,
otrzymaniem od przedsiębiorców telekomunikacyjnych zaktualizowanych danych swoich abonentów.

Prezes UKE zwraca uwagę, iż już stanowisko z dnia 16 sierpnia 2007 r. w zakresie zbierania przez dostawców publicznie dostępnych usług telefonicznych zgód od swoich abonentów będących osobami fizycznymi na udostępnianie ich danych w biurze numerów lub spisie abonentów wskazywało, że w interesie dostawcy usług jest uzyskanie zgody abonenta będącego osobą fizyczną na zamieszczenie jego danych w spisie abonentów i biurze numerów. Modyfikacja tego stanowiska, w związku z interpretacją Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, która została opublikowana w dniu 11 lutego 2008 r, dodatkowo, w sposób jednoznaczny rozstrzygnęła tę kwestię. Również na początku lutego br. uprzednio wspomnianym pismem i komunikatem Prezes UKE jednoznacznie określił, iż zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami będzie egzekwował wydanie kompletnego OSA w I połowie 2008 r.

W związku z tym, działania TP S.A. polegające na:
przygotowaniach do wysyłania dopiero w maju br. zapytania o przedmiotową zgodę do abonentów TP S.A.,
planowanym dopiero na kwiecień br. wystąpieniu do przedsiębiorców telekomunikacyjnych z informacją o zamiarze wydania OSA pod koniec I półrocza 2008 r.,

świadczą o tym, iż przedsięwzięcie wydania kompletnego OSA w tym terminie obarczone jest dużym ryzykiem z powodu opóźnień ze strony TP S.A. Prezes UKE stanowczo nie zgadza się zatem z twierdzeniem Spółki, jakoby ryzyko to było niezależne od Spółki, a TP S.A. dokładała wszelkich starań, aby zrealizować ciążące na niej obowiązki i zdecydowanie negatywnie ocenia działania TP S.A. podjęte w celu wywiązania się z wydania OSA w I półroczu 2008 r.

W odniesieniu do obaw Spółki, iż OSA 2008 będzie zawierała informacje o znacznie mniejszej liczbie abonentów TP S.A. niż wydanie z 2007 r oraz że uszczuplenie OSA odbędzie się ze szkodą dla idei społeczeństwa informacyjnego z jej podstawowym założeniem dostępu do informacji, Prezes UKE stwierdza, iż wydanie OSA musi być przede wszystkim zgodne z przepisami prawa, tak Ustawy, jak i ustawy o ochronie danych osobowych. Leży to również w interesie Spółki, ze względu na ewentualne odszkodowania z tytułu nieuprawnionego udostępnienia danych abonenta.

Jeżeli chodzi o bezpłatne udostępnienie abonentom ok. 100 tys. płyt OSA 2007, Prezes UKE z zadowoleniem przyjmuje propozycję Spółki, jednak raz jeszcze zwraca uwagę na fakt, iż spis ten jest „przejściowy”, tj. niekompletny, gdyż zawiera dane abonentów tylko tych dostawców usług, którzy przekazali dane swoich abonentów do dnia 31 lipca 2007 r. Nie może zatem być uznany za realizację obowiązku kompletnego OSA.

Natomiast w kwestii przyjęcia modelu odpłatnego OSA, a także zmiany decyzji o udostępnianiu danych abonentów, Prezes UKE ponownie stwierdza, iż model „bezpłatności” OSA został wypracowany wspólnie ze Spółką i potwierdzony oficjalnym jej stanowiskiem. Między innymi na tej podstawie został wypracowany obowiązujący model rozliczeń za udostępnianie TP S.A. przez innych dostawców usług danych ich abonentów na potrzeby OSA, który znalazł swoje odzwierciedlenie we wszystkich decyzjach Prezesa UKE, wydanych na podstawie art. 67 ust. 2 Ustawy. Zmiana modelu finansowania OSA wraz z jednoczesną zmianą zasad rozliczeń za udostępnianie danych na potrzeby OSA może zostać rozważona przez Prezesa UKE dopiero w następnej edycji wydawania OSA, nie zaś tuż przed finalizowaniem edycji bieżącej.

Niezależnie od powyższego, Prezes UKE poinformował TP, iż jest w posiadaniu informacji o wystąpieniach Spółki do przedsiębiorców telekomunikacyjnych o podanie liczby egzemplarzy poszczególnych tomów OSA, które zamierzają zakupić. Do wystąpień dołączany jest cennik poszczególnych tomów OSA. W związku z tym, iż w dalszym ciągu wydane dotychczas decyzje określające warunki udostępniania danych abonentów są wykonalne (należy podkreślić, iż pomimo ich zaskarżenia sąd odrzuca wnioski Spółki o wstrzymanie ich wykonalności), Prezes UKE uważa takie działania za niedopuszczalne i żąda ich zaniechania.

Ponadto, Prezes UKE wezwał TP do przekazania dodatkowych informacji a ponadto do przedstawienia szczegółowego harmonogramu wydania OSA z realnymi terminami, uwzględniającymi proces zbierania zgód od abonentów TP S.A., którzy podpisali umowę ze Spółką przed wejściem w życie Ustawy.

Jednocześnie Prezes UKE ponownie zobowiązał Spółkę do podjęcia wzmożonych działań w celu wydania kompletnego OSA w jak najszybszym terminie, jednak nie później niż do końca sierpnia 2008 r.

reklama

Ostatnie opinie internautów

Brak komentarzy

Pisz komentarze i wygrywaj nagrody

Nick
Email   (adres będzie widoczny tylko dla redakcji)
Opinia
pozostało znaków   1000
Różnica liczb 9 i 2 wynosi:
Ostatnie tematy z forum

Tani internet... 3.09.2018, 15:16

Nike Air Max 97 UL '17... 19.04.2018, 09:09

Nike Free RN Flyknit... 19.04.2018, 08:56

adidas nmd xr1 weiß 3.03.2018, 03:36

New Balance men's... 3.03.2018, 03:31

Archiwum wiadomości