PasjaGSM.pl
  Jesteś w: PasjaGSM.pl > News > NSA oddalił skargę kasacyjną UKE

QR Code: http://m.pasjagsm.pl/news/nsa-oddalil-skarge-kasacyjna-uke-2701.html
QR Code
NSA oddalił skargę kasacyjną UKE

Michał Gruszka, 3 grudnia 2007, 11:58
Tagi: prawo, Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE)

W dniu 29 listopada 2007 r. Naczelny Sąd Administracyjny rozpatrzył skargę kasacyjnej Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 grudnia 2006 r. (sygn. akt VI S.A./Wa 1433/06), w sprawie ze skargi Radio ESKA S.A. w Warszawie na postanowienie Prezesa UKE z dnia 18 maja 2006r. w przedmiocie uchylenia postanowienia w całości i umorzenia postępowania w przedmiocie uzgodnienia warunków technicznych zmiany koncesji.

NSA oddalił skargę kasacyjną Prezesa UKE. W ustnym uzasadnieniu Sąd podniósł, iż pomimo częściowo błędnego uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, wyrok ten odpowiada prawu.

Stan faktyczny tej sprawy przedstawia się następująco:

Dnia 20 sierpnia 2002 r. Radio ESKA S.A. wystąpiło do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (dalej zwanym „Przewodniczącym KRRiT”) z wnioskiem o zmianę parametrów nadawania programu radiofonicznego w Zielonej Górze lub o zmianę dotychczasowej częstotliwości nadawania sygnału. W tej sprawie Przewodniczący KRRiT pismem z dnia 12 listopada 2002 r. zwrócił się do Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty (poprzednik Prezesa UKE) o uzgodnienie warunków technicznych zmiany koncesji oraz charakterystyki promieniowania anteny. Prezes URTiP postanowieniem z dnia 8 kwietnia 2003 r. uzgodnił nowe parametry techniczne koncesji, odmawiając jednak uzgodnienia dookólnej charakterystyki promieniowania anteny.

Na skutek wniosku o ponowne rozpatrzenia sprawy, Prezes URTiP wydał dnia 3 lipca 2003 r. postanowienie utrzymujące w mocy zaskarżone postanowienie. Zostało ono zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który wyrokiem z dnia 5 października 2004 r. uchylił postanowienie z dnia 3 lipca 2003 r. i utrzymane nim postanowienie z dnia 8 kwietnia 2003 r. W uzasadnieniu wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził, iż rozpatrując tę sprawę, Prezes URTiP w sposób niepełny i niedokładny wyjaśnił stan faktyczny oraz rozstrzygnął sprawę w oparciu o zebrany w sposób niewyczerpujący materiał dowodowy.

Prezes URTiP ponownie rozpatrując sprawę, postanowieniem z dnia 17 listopada 2005 r. uzgodnił parametry techniczne koncesji odmawiając uzgodnienia charakterystyki promieniowania anteny. Wnioskiem z dnia 28 listopada 2005 r. Radio ESKA wniosło o ponowne rozpatrzenie sprawy i uzgodnienie charakterystyki dookólnej.

Postanowieniem z dnia 18 maja 2006 r., wówczas już, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej uchylił zaskarżone postanowienie i umorzył postępowanie w sprawie. W uzasadnieniu Prezes UKE powołał się na zmiany w zakresie przepisów prawa, z których wynikało, że od 14 stycznia 2006 r. Prezes UKE jest organem decyzyjnym w zakresie dokonywania zmian w częstotliwości, a ponieważ Prezes UKE przestał być organem właściwym w zakresie uzgadniania zmian w częstotliwości, nie mógł merytorycznie ustosunkować się do wniosku Radio ESKA z dnia 28 listopada 2005 r.

Postanowienie to zostało zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. W uzasadnieniu wyroku z dnia 20 grudnia 2006 r. uchylającym zaskarżone postanowienie, WSA wskazał, iż Prezes UKE niedostatecznie wyjaśnił kwestię, czy uzgodnienie, które miało nastąpić w trybie art. 106 § 5 i § 6 Kodeksu postępowania administracyjnego dotyczy zmiany rezerwacji częstotliwości czy też zmiany warunków technicznych określonych w koncesji. Ponadto, WSA nie znalazł dowodów na poparcie twierdzeń Prezesa UKE, że Przewodniczący KRRiT wystąpił o uzgodnienie zmiany rezerwacji częstotliwości. W ocenie Sądu, w tej sprawie chodziło o zmianę warunków technicznych koncesji w związku ze zmianą lokalizacji anteny nadawczej, a ponieważ zmiany w zakresie koncesji pozostały w gestii Przewodniczącego KRRiT, nie zachodził brak właściwości Prezesa UKE, o którym wspomniano w uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia.

Od tego wyroku skargę kasacyjną wniósł Prezes UKE. W uzasadnieniu Prezes UKE podniósł między innymi, iż z treści załączonej do pisma Przewodniczącego KRRiT z dnia 12 listopada 2002 r., uchwały Nr 534/2002 z dnia 3 października 2002 r., jasno wynika, iż zamierza on dokonać zmiany rezerwacji częstotliwości. Ponadto ponownie wskazano na zmiany w przepisie art. 37 ustawy o radiofonii i telewizji, w zakresie zmiany kompetencji po stronie Prezesa UKE.

Rozstrzygając 29 listopada 2007 r. skargę kasacyjną Naczelny Sąd Administracyjny podniósł co następuje:

W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, niniejsza sprawa sprowadza się do właściwej interpretacji przepisu art. 37 o podziale kompetencji pomiędzy Prezesa UKE a Przewodniczącego KRRiT, wynikającego ze zmian wprowadzonych ustawą z dnia 29 grudnia 2005 r. o przekształceniach i zmianach w podziale kompetencji organów państwowych właściwych w sprawach łączności, radiofonii i telewizji. Interpretacja jest o tyle utrudniona, gdyż w ocenie tego Sądu ustępy 1, 3 i 3a art. 37 ustawy o radiofonii i telewizji nie są ze sobą spójne.

Zdaniem Sądu, z treści zmian dokonanych w powyższych przepisach prawa, wynika, że od dnia 14 stycznia 2006 r. Prezes UKE winien prowadzić w sprawie wniosku Radio ESKA S.A o dokonanie zmian warunków technicznych koncesji numer 102/P/2002-R, dwa odrębne postępowania:

1. postępowanie dotyczące zmiany częstotliwości, gdzie Prezes UKE winien prowadzić to postępowanie jako organ decyzyjny, oraz

2. postępowanie dotyczące pozostałych parametrów technicznych, gdzie Prezes UKE prowadzi postępowanie jako organ „konsultacyjny”, który ma działać w porozumieniu z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji jako organem decyzyjnym.

Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r., zdaniem NSA, Prezes UKE winien z mocy samego prawa, przejąć do rozpoznania jako organ decyzyjny sprawę z wniosku Radio ESKA S.A. w zakresie zmiany częstotliwości.

Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, taka interpretacja powyższych przepisów pozwala na właściwe, ze względu na podział kompetencji organów administracji w zakresie udzielania koncesji i dokonywania zmiany rezerwacji, dalsze poprowadzenie sprawy z wniosku Radio ESKA S.A.

Sentencja wyroku wraz z uzasadnieniem zostanie doręczona stronie z urzędu. Wyrok jest prawomocny.

Sygn. akt II GSK 250/07

reklama

Ostatnie opinie internautów

Brak komentarzy

Pisz komentarze i wygrywaj nagrody

Nick
Email   (adres będzie widoczny tylko dla redakcji)
Opinia
pozostało znaków   1000
Różnica liczb 13 i 6 wynosi:
Ostatnie tematy z forum

Tani internet... 3.09.2018, 15:16

Nike Air Max 97 UL '17... 19.04.2018, 09:09

Nike Free RN Flyknit... 19.04.2018, 08:56

adidas nmd xr1 weiß 3.03.2018, 03:36

New Balance men's... 3.03.2018, 03:31

Archiwum wiadomości