PasjaGSM.pl
  Jesteś w: PasjaGSM.pl > News > Obowiązki Netii na rzecz obronności

QR Code: http://m.pasjagsm.pl/news/obowiazki-netii-na-rzecz-obronnosci-4166.html
QR Code
Obowiązki Netii na rzecz obronności

Michał Gruszka, 8 maja 2008, 14:13
Tagi: Netia, Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE)

Wojewódzki Sąd Administracyjny utrzymał odmowę odroczenia terminu realizacji obowiązków Netii S.A. na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa.

W dniu 8 maja 2008 r. odbyła się rozprawa przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie ze skargi Netii S.A. od decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 17 grudnia 2007 r. Zaskarżoną decyzją Prezes UKE odmówił udzielenia odroczenia terminu wykonywania przez Netię S.A. zadań i obowiązków, o których mowa w art. 179 ust. 3 ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. – Prawo telekomunikacyjne.

Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę Netii S.A.

W ustnych motywach uzasadnienia Sąd wskazał, iż zaskarżone rozstrzygnięcie Prezesa UKE jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Realizacja obowiązków i zadań na rzecz obronności i bezpieczeństwa, o których mowa w art. 179 ust. 3 Prawa telekomunikacyjnego, za pomocą rozwiązania interfejsowego, jest jednym z możliwych rozwiązań w tym zakresie. Gdyby było to rozwiązanie jedyne, dopiero wówczas zasadnym byłby argument Netii S.A., że brak rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla interfejsów umożliwiających operatorom wykonywanie zadań na rzecz bezpieczeństwa i obronności RP, uzasadnia odroczenie terminu realizacji obowiązków, o których mowa w art. 179 ust. 3 Pt.

Sąd wskazał, iż rozumie stanowisko Netii S.A. co do korzyści związanych z rozwiązaniem interfejsowym. Jednakże z uwagi na treść § 8 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2005 r. w sprawie wypełnienia przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych zdań i obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa i porządku publicznego (Dz. U. Nr 187, poz. 1568), zgodnie z którym, warunkami udzielenia odroczenia, o którym mowa w art. 179 ust. 6 Pt, jest m.in. wystąpienie, niezależnych od przedsiębiorcy, trudności organizacyjnych, technicznych lub finansowych uniemożliwiających wykonywanie zadań - brak rozporządzenia wykonawczego nie stanowi podstawy do odroczenia terminu realizacji zadań, o których mowa w art. 179 ust. 3 Pt. W sytuacji, gdy rozwiązanie wskazane w art. 179 ust. 4 Pt jest jednym z możliwych sposobów realizacji tych obowiązków, uniemożliwienie wykonywania obowiązków z uwagi na brak rozporządzenia, o którym mowa w art. 182 Pt, dotyczy jedynie jednego ze sposobów ich wykonywania, nie zaś ich realizacji jako takich.

Odnośnie kwestii zakresu odroczenia realizacji obowiązków na rzecz bezpieczeństwa i obronności, Sąd uznał, że ze stanowiska Netii S.A. prezentowanego w toku całego postępowania wyraźnie wynika, iż Prezes UKE miał prawo wnioskować, że Netii S.A. chodzi o odroczenie w całości realizacji obowiązków wskazanych w art. 179 ust. 3 Pt, nie zaś jedynie w części (co do rozwiązania interfejsowego). Prezes UKE nie miał więc podstaw do powzięcia w tym zakresie wątpliwości, a tylko w razie ich powstania zobowiązany byłby do ich wyjaśnienia. Sytuacja taka nie miała natomiast miejsca na gruncie niniejszej sprawy.

Wyrok nie jest prawomocny.

(sygn. akt VI SA/Wa 378/08)

Fragment z ustawy Prawo telekomunikacyjne:

Art. 179.

1. Przedsiębiorcy telekomunikacyjni są obowiązani do wykonywania zadań i obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego w zakresie i na warunkach określonych w niniejszej ustawie i w przepisach odrębnych.

2. Przedsiębiorca telekomunikacyjny jest obowiązany do wykonywania zadań i obowiązków w zakresie przygotowania i utrzymywania wskazanych elementów sieci telekomunikacyjnych dla zapewnienia telekomunikacji na potrzeby systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, w tym obroną państwa, realizowanych na zasadach określonych w planach, decyzjach lub umowach zawartych między przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi a uprawnionymi podmiotami.

3. Zadania i obowiązki, o których mowa w ust. 1, dotyczą zapewnienia na koszt przedsiębiorcy telekomunikacyjnego:

1) w szczególności technicznych i organizacyjnych warunków jednoczesnego i wzajemnie niezależnego:

a) dostępu do wskazywanych treści przekazów telekomunikacyjnych i posiadanych przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego danych, o których mowa w ust. 9, art. 159 ust. 1 i art. 161, danych związanych ze świadczoną usługą telekomunikacyjną,

b) utrwalania treści i danych, o których mowa w lit. a

- przez uprawnione jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowane, uprawnione organy i jednostki organizacyjne nadzorowane lub podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych oraz Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefowi Agencji Wywiadu i Szefowi Centralnego Biura Antykorupcyjnego;

2) utrwalania treści i danych, o których mowa w pkt 1 lit. a, na rzecz sądu lub prokuratora.

4. Dostęp, o którym mowa w ust. 3, może być realizowany także za pomocą interfejsów, na zasadach określonych w porozumieniach zawartych przez uprawnione podmioty z przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi za zgodą: Ministra Sprawiedliwości, Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Agencji Wywiadu, Szefa Centralnego Biura Antykorpucyjnego, zgodnie z ich właściwością. Porozumienie może określać także współudział stron w kosztach zastosowania interfejsów.

5. Przedsiębiorca telekomunikacyjny zapewnia wykonanie zadań i obowiązków, o których mowa w ust. 3, począwszy od dnia rozpoczęcia działalności telekomunikacyjnej.

6. Prezes UKE w szczególnie uzasadnionych przypadkach może, na wniosek zainteresowanego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, odroczyć termin wykonywania zadań i obowiązków, o których mowa w ust. 3.

reklama

Ostatnie opinie internautów

Brak komentarzy

Pisz komentarze i wygrywaj nagrody

Nick
Email   (adres będzie widoczny tylko dla redakcji)
Opinia
pozostało znaków   1000
Różnica liczb 5 i 2 wynosi:
Ostatnie tematy z forum

Tani internet... 3.09.2018, 15:16

Nike Air Max 97 UL '17... 19.04.2018, 09:09

Nike Free RN Flyknit... 19.04.2018, 08:56

adidas nmd xr1 weiß 3.03.2018, 03:36

New Balance men's... 3.03.2018, 03:31

Archiwum wiadomości