PasjaGSM.pl
  Jesteś w: PasjaGSM.pl > News > Postanowienie sądu w sprawie WLR

QR Code: http://m.pasjagsm.pl/news/postanowienie-sadu-w-sprawie-wlr-4406.html
QR Code
Postanowienie sądu w sprawie WLR

Michał Gruszka, 6 czerwca 2008, 11:06
Tagi: prawo, Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE), WLR (Wholesale Line Rental)

Informacja Prezesa UKE w sprawie wstrzymania przez Sąd Apelacyjny rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji określającej warunki świadczenia przez TP na rzecz Tele2 usługi WLR.

Stosownie do brzmienia art. 47963 Kodeksu postępowania cywilnego Telekomunikacja Polska S.A. (TP), w treści odwołania wniesionego do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK) od decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 29 grudnia 2006r. nr DRT-WWM-60600-43/04 (180), skorzystała z przysługującego jej uprawnienia i złożyła wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji. SOKiK, dokonując oceny istnienia przesłanek wstrzymania wykonania decyzji z dnia 29 grudnia 2006r. nie uwzględnił wniosku TP i postanowieniem z dnia 4 czerwca 2007r., wydanym na podstawie art. 47963 kpc, odmówił wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji (sygn. akt XVII AmT 17/07/G).

Pismem z dnia 8 maja 2008 r. złożonym do Sądu Apelacyjnego w Warszawie TP wniosła o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji z dnia 29 grudnia 2006 r. w oparciu o art. 47963 kpc w związku z art. 391 § 1 kpc. W treści wniosku, jak i w złożonym potem piśmie procesowym z dnia 16 maja 2008 r., Spółka przedstawiła swoje stanowisko co do zasadności uwzględnienia przez Sąd Apelacyjny złożonego wniosku. Poza argumentacją prawną TP powołała się na to, że dalsze wykonywanie zaskarżonej decyzji grozi jej szkodą i niebezpieczeństwem zaistnienia nieodwracalnych skutków.

Prezes UKE, pismem z dnia 19 maja 2008 r., złożył do Sądu Apelacyjnego w Warszawie odpowiedź na powyższy wniosek TP i wniósł o odrzucenie wniosku Spółki, a z ostrożności procesowej, w przypadku nie odrzucenia tego wniosku, o jego oddalenie.

Rygor natychmiastowej wykonalności

Uzasadniając swoje stanowisko, Prezes UKE wskazał w pierwszej kolejności na okoliczność, że z treści pisma TP wynika wprost, że jest to wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji z dnia 29 grudnia 2006r. a nie wniosek o zmianę, bądź uchylenie postanowienia SOKiK z dnia 4 czerwca 2007r. Prezes UKE podkreślił, że w niniejszej sprawie zapadło już orzeczenie w kwestii wstrzymania wykonalności decyzji z dnia 29 grudnia 2006r., a więc rozstrzyganie – zgodnie z wnioskiem TP – jeszcze raz tej samej kwestii jest niedopuszczalne.

Wskazany przez Spółkę we wniosku z dnia 8 maja 2008r. tryb, wynikający z art. 47963 kpc w związku z art. 391 § 1 kpc nie może bowiem stanowić „instrumentu” podważania przez TP wydanego przez Sąd I instancji postanowienia o odmowie wstrzymania wykonalności decyzji. Postanowienie Sądu I instancji z dnia 4 czerwca 2007r. pozostaje bowiem w dalszym ciągu w obrocie prawnym i wywołuje skutki prawne. Wobec okoliczności, która została już przesądzona przez Sąd I instancji, przepis art. 47963 kpc w związku z art. 391 § 1 kpc nie może mieć zastosowania. Prezes UKE podniósł zatem, że mając na uwadze zawartą we wniosku TP konstrukcję prawną żądania wstrzymania zaskarżonej decyzji wniosek taki podlegać winien odrzuceniu.

Takie twierdzenie zdaje się podzielać również Sąd Apelacyjny, który w sprawie o sygn. akt VI ACa 89/08, postanowieniem z dnia 28 lutego 2008r., odrzucił wniosek Polskiej Telefonii Komórkowej Centertel Sp. z o.o. o wstrzymanie wykonalności decyzji Prezesa UKE wniesiony w oparciu o taką samą podstawę prawną (art. 47963 kpc w związku z art. 391 § 1 kpc), jaką wskazuje TP.

Niezależnie od powyższego, gdyby jednak Sąd Apelacyjny nie podzielił zdania Prezesa UKE, iż wniosek TP należy odrzucić, Prezes UKE przedstawił także argumentację uzasadniającą oddalenie wniosku TP. W szczególności należało podnieść, iż zaskarżona decyzja podlega wykonaniu z mocy ustawy. Art. 206 ust. 2a Prawa telekomunikacyjnego (Pt) stanowi bowiem, iż decyzje, o których mowa w ust. 2, z wyjątkiem decyzji w sprawie nałożenia kar, podlegają natychmiastowemu wykonaniu. Z kolei wśród decyzji wymienionych przez Ustawodawcę w art. 206 ust. 2 Pt wymienione zostały decyzje wydawane w sprawach spornych. Niewątpliwie decyzja z dnia 29 grudnia 2006r. jest decyzją wydaną w sprawie spornej i w świetle art. 206 ust. 2a Pt podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Brzmienie przepisu art. 206 ust. 2a Pt świadczy zaś o tym, iż nałożenie bądź nie nałożenie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji wydawanych we wskazanych w art. 206 ust. 2 Pt sprawach nie zostało pozostawione organowi regulacyjnemu do uznania, lecz stanowi obowiązek wynikający wprost z przepisów Pt. A zatem to Ustawodawca ustanowił charakter decyzji, o których mowa w art. 206 ust. 2 Pt, którym jest ich natychmiastowa wykonalność.

Uregulowanie kwestii natychmiastowej wykonalności decyzji wydawanych w sprawach spornych w drodze ustawy powoduje, iż ocena zasadności wstrzymania wykonania decyzji nie może być dokonana z pominięciem okoliczności, jakie zadecydowały o nadawaniu decyzjom tego rodzaju natychmiastowej wykonalności z mocy prawa.

Za oddaleniem wniosku o wstrzymanie natychmiastowego wykonania decyzji, jaki podniósł Prezes UKE, przemawiają także okoliczności dotyczące konieczności uwzględnienia interesu społecznego w postaci równoprawnej i efektywnej konkurencji na rynku usług telekomunikacyjnych, jak również konieczności zapewnienia użytkownikom maksymalnych korzyści w zakresie różnorodności, ceny i jakości usług telekomunikacyjnych (art. 1 ust. 2 pkt. 1 i 4 Pt). Jak podkreślił Prezes UKE decyzja powyższa ma służyć szeroko rozumianej liberalizacji rynku telekomunikacyjnego w Polsce, a zatem jej efektem ma być wspieranie rozwoju tego rynku.

W treści pisma procesowego z dnia 19 maja 2008 r. Prezes UKE odniósł się także obszernie do okoliczności przytoczonych przez TP, a mających, w jej ocenie, uzasadniać złożenie do Sądu Apelacyjnego wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji z dnia 29 grudnia 2006 r.

Postanowienie Sądu Apelacyjnego

Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu wniosku TP o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji z dnia 29 grudnia 2006 r., postanowieniem z dnia 3 czerwca 2008 r. wstrzymał jej wykonalność.

W świetle argumentacji podniesionej w piśmie z dnia 19 maja 2008r. Prezes UKE stoi na stanowisku, iż rozstrzygnięcie Sądu Apelacyjnego zawarte w ww. postanowieniu jest wadliwe. Z wniosku TP jednoznacznie wynika, iż Spółka wniosła o wstrzymanie wykonania decyzji z dnia 29 grudnia 2006r., a nie o weryfikację prawidłowości rozstrzygnięcia SOKiK z dnia 4 czerwca 2007r. W dacie złożenia wniosku przez Spółkę w obrocie prawnym pozostawało postanowienie SOKiK z dnia 4 czerwca 2007r., w którym Sąd I instancji rozstrzygnął już kwestię natychmiastowego wykonywania decyzji.

Dokonywanie zatem przez Sąd Apelacyjny powtórnego badania zasadności przesłanek wstrzymania natychmiastowego wykonania decyzji z dnia 29 grudnia 2006r., w wyniku złożenia przez TP wniosku z dnia 8 maja 2008r. i mając na uwadze powołaną w nim podstawę prawną, było niedopuszczalne. Ewentualne rozstrzygnięcie przez Sąd Apelacyjny kwestii wstrzymania wykonania decyzji z dnia 29 grudnia 2006r. mogło zostać dokonane poprzez weryfikację postanowienia Sądu I instancji z dnia 4 czerwca 2007r. tj. poprzez jego uchylenie bądź zmianę.

Wydanie przez Sąd Apelacyjny postanowienia wstrzymującego wykonanie decyzji z dnia 29 grudnia 2006r. spowodowało, że obrocie prawnym istnieją dwa postanowienia o odmiennym rozstrzygnięciu co do wykonalności decyzji z dnia 29 grudnia 2006 r. a mianowicie: postanowienie SOKiK z dnia 4 czerwca 2007 r. odmawiające wstrzymania wykonania tej decyzji oraz postanowienie Sądu Apelacyjnego wstrzymujące jej wykonanie. Zauważyć bowiem należy, że postanowienie Sądu Apelacyjnego w żaden sposób nie ingerowało w treść postanowienia SOKiK tj. nie zmieniło tego postanowienia ani go nie uchyliło.

Abstrahując od prawidłowości postanowienia Sądu Apelacyjnego z dnia 3 czerwca 2008r. koniecznym jest również podkreślenie, iż rozstrzygnięcie zawarte w tym postanowieniu potwierdza zasadność dotychczas prezentowanego przez Prezesa UKE stanowiska co do natychmiastowej wykonalności decyzji uchylonych przez SOKiK. Gdyby bowiem Sąd Apelacyjny uważał, iż decyzje uchylone przez Sąd I instancji tracą walor natychmiastowej wykonalności z chwilą wydania wyroku je uchylającego, to zbędnym byłoby wydawanie przez Sąd Apelacyjny postanowienia wstrzymującego natychmiastowe wykonanie takich decyzji.

reklama

Ostatnie opinie internautów

Brak komentarzy

Pisz komentarze i wygrywaj nagrody

Nick
Email   (adres będzie widoczny tylko dla redakcji)
Opinia
pozostało znaków   1000
Suma liczb 2 i 1 wynosi:
Ostatnie tematy z forum

Tani internet... 3.09.2018, 15:16

Nike Air Max 97 UL '17... 19.04.2018, 09:09

Nike Free RN Flyknit... 19.04.2018, 08:56

adidas nmd xr1 weiß 3.03.2018, 03:36

New Balance men's... 3.03.2018, 03:31

Archiwum wiadomości