PasjaGSM.pl
  Jesteś w: PasjaGSM.pl > News > Raport o usłudze powszechnej

QR Code: http://m.pasjagsm.pl/news/raport-o-usludze-powszechnej-3331.html
QR Code
Raport o usłudze powszechnej

Michał Gruszka, 11 lutego 2008, 22:07
Tagi: statystyki, Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE)

Ideą usługi powszechnej jest zapewnienie wszystkim użytkownikom końcowym na terenie całego kraju, czyli bez względu na ich lokalizację, dostępu do podstawowych usług telefonicznych. Przy czym w przypadku dostępności usługi powszechnej chodzi o dostępność zarówno fizyczną, jak i ekonomiczną (przystępność cenową).

Przepisy ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą” bądź „PT”, pozostają w zgodzie w powyższą ideą i określają w art. 81 ust. 1 i 3 następującą definicję usługi powszechnej: usługę powszechną stanowi zestaw usług telekomunikacyjnych, jakie powinny być dostępne dla wszystkich użytkowników końcowych stacjonarnych publicznych sieci telefonicznych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z zachowaniem wymaganej jakości i po przystępnej cenie. Do zestawu usług stanowiących usługę powszechną zalicza się:
przyłączenie pojedynczego zakończenia sieci w głównej lokalizacji abonenta z wyłączeniem sieci cyfrowej z integracją usług, zwanej dalej „ISDN”;
utrzymanie łącza abonenckiego z zakończeniem sieci, o którym mowa w pkt 1,
w gotowości do świadczenia usług telekomunikacyjnych;
połączenia telefoniczne krajowe i międzynarodowe, w tym do sieci ruchomych, obejmujące także zapewnienie transmisji dla faksu oraz transmisji danych, w tym połączenia do sieci Internet;
udzielanie informacji o numerach telefonicznych oraz udostępnianie spisów abonentów;
świadczenie udogodnień dla osób niepełnosprawnych;
świadczenie usług telefonicznych za pomocą aparatów publicznych.

Z kolei zgodnie z art. 82 PT, usługę powszechną świadczy przedsiębiorca wyznaczony, w odpowiednim trybie, do świadczenia tej usługi albo poszczególnych usług wchodzących w jej skład, zwany „przedsiębiorcą wyznaczonym”.

Decyzją Prezesa UKE z dnia 5 maja 2006 r. Nr DRTD-WUD-6070-1/06(4), po przeprowadzonym uprzednio konkursie, do jej świadczenia została wyznaczona Telekomunikacja Polska S.A., zwana dalej „TP” lub „Spółką”. Z kolei decyzjami Prezesa UKE z dnia 5 maja 2006 r. Nr DRTD-WUD-6070-1/06(5) i z dnia 7 listopada 2006 r. Nr DRTD-WUD-1/06(29), zmienionej decyzją z dnia 29 stycznia 2007 r. Nr DRTD-WUD-6070-1/06(43), zostały określone szczegółowe warunki świadczenia usługi powszechnej, w tym okres jej świadczenia.

TP jest zobowiązana do świadczenia wszystkich usług wchodzących, zgodnie z art. 81 ust. 3 PT, w skład usługi powszechnej na terenie całego kraju przez okres 5 lat, tj. od dnia 8 maja 2006 r. do dnia 8 maja 2011 r.

Należy przy tym podkreślić, iż Spółka musi świadczyć usługę powszechną zgodnie z wymogami określonymi przede wszystkim w:
Ustawie,
rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia usługi powszechnej oraz wymagań dotyczących świadczenia usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu dla jednostek uprawnionych (Dz. U. Nr 68, poz. 592), zwanym dalej „Rozporządzeniem”,
oraz warunkami określonymi w ww. decyzjach Prezesa UKE.

Oprócz obowiązków wynikających ze świadczenia usługi powszechnej, TP przysługuje także uprawnienie do dopłaty do kosztów jej świadczenia w wysokości tzw. kosztu netto, o ile zostaną spełnione określone wymogi w:
Ustawie,
rozporządzeniu Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie sposobu obliczania kosztu netto usługi wchodzącej w skład telekomunikacyjnej usługi powszechnej (Dz. U. Nr 255, poz. 2141).

Celem niniejszego opracowania jest:
przedstawienie stanu realizacji przez TP usługi powszechnej w okresie jej świadczenia pod rządami Ustawy, tj. od dnia 8 maja 2006 r. do końca 2007 r., zwanego dalej „badanym okresem”,
ocena zgodności świadczenia tej usługi z wymogami określonymi w przepisach prawa i warunkami ustalonymi decyzjami Prezesa UKE w badanym okresie,
ocena przez użytkowników realizacji usługi powszechnej pod kątem ich możliwości ekonomicznych i potrzeb na podstawie konsumenckich badań ankietowych, zlecanych przez Prezesa UKE,
przedstawienie stanu korzystania przez TP z uprawnień przedsiębiorcy wyznaczonego.

Pełna treść Raportu o realizacji usługi powszechnej przez TP znajduje się w pliku załączonym na dole tej strony. Oprócz raportu publikujemy również wskaźniki jakości usługi powszechnej w II połowie 2006 r. oraz w 2007 r.

Wnioski końcowe i ocena świadczenia przez TP usługi powszechnej

Największym problemem w świadczeniu przez TP usługi powszechnej jest zapewnienie jej dostępności fizycznej. Spółka nie wywiązuje się dostatecznie z tego obowiązku. Świadczy o tym brak realizacji wymaganych w tym zakresie wskaźników, których wartości, co należy podkreślić, zostały określone poniżej oczekiwań użytkowników. W związku z powyższym, TP powinna podjąć działania mające na celu wzrost dostępności usługi powszechnej. Szybka poprawa dostępności tej usługi poprzez sieci kablowe jest trudna do realizacji. W związku z tym, technologią, która mogłaby być wykorzystana w tej sytuacji są sieci bezprzewodowe. TP świadczy już za pomocą tych sieci usługę powszechną, tzw. GSM stacjonarny. Jednak jakość usług świadczonych przez TP drogą radiową wymaga zdecydowanej poprawy.

W ramach działań, jakie TP powinna podjąć w zakresie zwiększenia dostępności usługi powszechnej - poza skróceniem czasu oczekiwania na przyłączenie do publicznej sieci telefonii stacjonarnej – skrócenia wymaga również termin rozpoczęcia świadczenia usługi powszechnej, który zgodnie z postanowieniami obowiązującego regulaminu świadczenia tej usługi został określony jako nie dłuższy niż 10 miesięcy od dnia złożenia zamówienia.

W odniesieniu do przystępności cenowej usługi powszechnej należy pozytywnie ocenić realizację przez TP obowiązku oferowania różnych pakietowych cenowych (wyjątek stanowi brak w ofercie Spółki planu specjalnego). Obserwując migrację klientów TP pomiędzy planami należy stwierdzić, że w ofercie Spółki znajdują się plany telefoniczne odpowiadające ich oczekiwaniom tak w aspekcie cenowym, jak i usługowym (np. ilość minut przepłaconych, wysokość opłaty abonamentowej, dostępne usługi dodatkowe).

Wymaga jednak szybkiego wprowadzenia do oferty TP pakiet specjalny, przystosowany do potrzeb osób o niskich dochodach lub mającym szczególne potrzeby społeczne (świadczony aktualnie plan socjalny tp nie spełnia wymogów takiego pakietu).

Ocena spełnienia obowiązku przystępności cenowej usługi powszechnej i uwzględnienia możliwości ekonomicznych użytkowników końcowych nie jest jednoznaczna. Z ankietowych badań konsumenckich z 2006 r. i 2007 r. wynika, że zdaniem użytkowników opłaty za korzystanie z telefonii stacjonarnej są za wysokie, co stanowi jedną z głównych przyczyn całkowitej rezygnacji z posiadania, a tym samym z korzystania z telefonu stacjonarnego. Użytkownicy wykazują jednak na spadek ponoszonych przez nich opłat na telefonię stacjonarną. Z ankietowych badań konsumenckich wynika, że średnia miesięczna wysokość rachunków w roku 2006 wyniosła 98 zł, a w 2007 r. – 85 zł (spadek o 13,27%).

Z kolei stałe wydatki abonentów na usługi telefoniczne czyli średnia wysokość opłaty abonamentowej z poziomu 49,59 zł w 2006 r. spadła do 48 zł w 2007 r.

Jeżeli chodzi o zapewnienie świadczenia usługi powszechnej z zachowaniem odpowiedniej jakości, to jakość usługi powszechnej można ocenić pozytywnie za wyjątkiem sprawności łącza dostępowego. Należy podkreślić, iż jest to najważniejszy element jakości realizacji usługi powszechnej, gdyż określa jakość świadczenia usługi abonamentu (utrzymania łącza abonenckiego w gotowości do świadczenia usług telekomunikacyjnych) i stanowi o możliwości korzystania z usług telekomunikacyjnych.

Oceniając realizację przez TP usługi powszechnej w zakresie wymogów określonych w jej definicji, tj.:
świadczenie usług wchodzących w skład zestawu usług należących do usługi powszechnej,
zapewnienie jej dostępności fizycznej na terenie całego kraju,
zapewnienie jej przystępności cenowej,
jej świadczenia jej z zachowaniem odpowiedniej jakości,

należy stwierdzić, iż na koniec 2007 r.:

Spółka wywiązała się z obowiązku:
oferowania różnych pakietów cenowych,
oferowania pakietu podstawowego, z zastrzeżeniem niespełniania przez ten plan obowiązku przystępności cenowej,
zapewnienia minimalnej liczby aparatów publicznych na terenie całego kraju i w skali kraju realizacji obowiązku fizycznej dostępności usług świadczonych za pomocą Publicznych Aparatów Samoinkasujących,
uruchomienia z końcem 2007 r. w zasadzie kompleksowej usługi Ogólnokrajowego Biura Numerów,
zapewnienia osobom niepełnosprawnym udogodnień, z zastrzeżeniem niedostatecznego informowania osób niepełnosprawnych o ulgach i udogodnieniach stosowanych przez Spółkę,
oferowania udogodnień i usług dodatkowych względem usługi powszechnej.

Spółka nie wywiązała się z obowiązku:
świadczenia pakietu specjalnego spełniającego ustawowe wymogi,
zapewnienia fizycznej dostępności usługi powszechnej na terenie całego kraju (brak realizacji wskaźnika dostępności – czas oczekiwania na przyłączenie do sieci),
zapewnienia odpowiedniej jakości usługi powszechnej w zakresie sprawności łącza abonenckiego (brak realizacji wskaźników: liczby uszkodzeń przypadających na 100 łączy abonenckich i czasu usunięcia uszkodzenia na łączu dostępowym, a tym samym brak realizacji usługi utrzymania łącza abonenckiego w gotowości do świadczenia usług z zachowaniem wymaganego poziomu jakości),
zapewnienia w zakresie usługi Ogólnokrajowe Biuro Numerów: wszystkim użytkownikom publicznych sieci telefonicznych dostępu do usługi OBN za taką samą opłatę; oraz wszystkim użytkownikom publicznych sieci telefonicznych informacji głosowej o wysokości opłaty za połączenie – TP realizuje ten obowiązek jedynie własnym abonentom,
wydania kompletnego Ogólnokrajowego Spisu Abonentów (TP wydała w listopadzie 2007 r. niepełny OSA zawierający dane abonentów jedynie tych dostawców publicznie dostępnych usług telefonicznych działających na obszarze Polski, którzy do dnia 31 lipca 2007 r. przekazali dane swoich abonentów do publikacji) – Prezes UKE zobowiązał TP do wydania OSA w I półroczu 2008 r.

reklama

Ostatnie opinie internautów

Brak komentarzy

Pisz komentarze i wygrywaj nagrody

Nick
Email   (adres będzie widoczny tylko dla redakcji)
Opinia
pozostało znaków   1000
Iloczyn liczb 2 i 5 wynosi:
Ostatnie tematy z forum

Tani internet... 3.09.2018, 15:16

Nike Air Max 97 UL '17... 19.04.2018, 09:09

Nike Free RN Flyknit... 19.04.2018, 08:56

adidas nmd xr1 weiß 3.03.2018, 03:36

New Balance men's... 3.03.2018, 03:31

Archiwum wiadomości