PasjaGSM.pl
  Jesteś w: PasjaGSM.pl > News > Relacja z przebiegu VI Forum usług szerokopasmowych

QR Code: http://m.pasjagsm.pl/news/relacja-z-przebiegu-vi-forum-uslug-szerokopasmowych-6764.html
QR Code
Relacja z przebiegu VI Forum usług szerokopasmowych

Mariusz Burski, 3 grudnia 2009, 17:58 (ostatnio zmodyfikowano w czwartek, 3 grudnia 2009 o 18:00)
Tagi: forumszerokopasmowe.pl, telekomunikacja, Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE)

W dniach 26-27 listopada odbyło się VI Forum usług szerokopasmowych. Tym razem skupiono się na zagadnieniach związanych z rozwojem infrastruktury telekomunikacyjnej i rolą poszczególnych uczestników rynku. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele rządu, samorządów, operatorów telekomunikacyjnych oraz dostawcy sprzętu.

Uczestnicy wyrażali swoje stanowiska podczas licznych debat oraz warsztatów. W drugim dniu konferencji odbyły się trzy warsztaty zorganizowane w ramach Krajowego Forum Szerokopasmowego poświęcone między innymi problemom prawnym występującym przy prowadzeniu inwestycji telekomunikacyjnych przez samorządy oraz zagadnieniom związanym z budową sieci telekomunikacyjnych.

Uczestnicy Forum zaapelowali do posłów na Sejm RP o sprawną pracę nad projektem ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Tekst apelu jest dostępny na stronie http://www.forumszerokopasmowe.pl/.

W czasie Forum głos zabrała również prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Pełny tekst jej wystąpienia publikujemy poniżej. Prezes UKE otrzymała nagrodę VI Forum, za zawarcie porozumienia z Telekomunikacją Polską SA.

"Szanowni Państwo!

Tytuł mojego wystąpienia zapowiada powstanie pewnego porządku w dziedzinie, którą się zajmujemy. Tytuł jest pełen nadziei, ale może także ostrożności. Dużo się dzieje, ale dokąd to prowadzi? Spróbujmy opisać to, co nas teraz otacza, to co się rozgrywa na naszych oczach.

Londyński ING Bank w jednym ze swoich listopadowych komentarzy napisał, że Polska regulacja telekomunikacji przeszła dramatyczną zmianę od protekcjonizmu do jednej z najbardziej zaawansowanego w Europie, prokonkurencyjnego środowiska, w ciągu zaledwie 3 lat. Zmiany te wywołały natychmiastowe krótkoterminowe korzyści dla klientów w postaci znaczących spadków cen i zwiększenia penetracji usługowej. Zmiany te dotyczą przede wszystkim broadbandu. Szkoda czasu na przytaczanie dokładnych szczegółów, które są powszechnie znane. To mogliśmy zrobić dla polskich konsumentów natychmiast, żeby po Londyński ING Bank w jednym ze swoich listopadowych komentarzy napisał, że Polska regulacja telekomunikacji przeszła dramatyczną zmianę od protekcjonizmu do jednej z najbardziej zaawansowanego w Europie, prokonkurencyjnego środowiska, w ciągu zaledwie 3 lat. Zmiany te wywołały natychmiastowe krótkoterminowe korzyści dla klientów w postaci znaczących spadków cen i zwiększenia penetracji usługowej. Zmiany te dotyczą przede wszystkim broadbandu. Szkoda czasu na przytaczanie dokładnych szczegółów, które są powszechnie znane. To mogliśmy zrobić dla polskich konsumentów natychmiast, żeby po latach zastoju osiągnąć szybkie efekty dla tych użytkowników, którzy już byli w sieci.

Klienci szerokopasmowi pozostający poza siecią lub w sieci o kiepskiej, niewystarczającej jakości, stanowili cały czas nasze zmartwienie. Troskę tę dzieliła z nami Komisja Europejska która na lata 2007-2013 przyznała Polsce nieporównywalne z żadnym innym rynkiem europejskim środki finansowe na wyrównanie dysproporcji w dostępie do szerokopasmowego Internetu i działania wspierające, dotyczące popytu, e-przedsiębiorczości, e-administracji. W ten sposób w rękach polskiej administracji rządowej, samorządowej oraz przedsiębiorców znalazły się środki finansowe o wartości około miliarda złotych, ujęte głównie w POIG, RPO i PO RPW. Przystąpiono zatem do ich zagospodarowania, poczynając od próby identyfikacji obszarów niezbędnej interwencji publicznej. Programy te jednak napotykają na szereg trudności w realizacji, z których część polega na barierach prawno-administracyjnych, a część na braku polityki Państwa w zakresie promowania inwestycji liniowych, w tym telekomunikacyjnych.

Takie właśnie wnioski doprowadziły do dwukrotnego przyjęcia przez kolejne rządy z inicjatywy UKE dokumentów w sprawie barier inwestycyjnych, a następnie, w efekcie naszej frustracji trudnościami w egzekwowaniu wykonywania tych dokumentów przez poszczególne resorty, do przemyślenia rozwiązań pozytywnych (E. Gaca) - do napisania pierwszych założeń ustawy o rozwoju sieci i usług telekomunikacyjnych, w ślad za którymi powstał pierwszy projekt ustawy. Projekt opiera się na dwu silnych nogach - usuwaniu barier/wspieraniu inwestycji, kimkolwiek jest inwestor (jednostka samorządu terytorialnego czy przedsiębiorca) oraz ustaleniu zasad interwencji publicznej tam, gdzie rynek nie jest zainteresowany inwestowaniem lub samodzielnym inwestowaniem. Projekt od początku zyskał zarówno grono gorących zwolenników jak i przeciwników, w efekcie czego konieczne były w niektórych sprawach kompromisy, m.in. z przedstawicielami innych resortów, jest jednak już przyjęty przez Rząd i oczekujemy w czwartek skierowania go do sejmu. Mamy nadzieję na odwagę i konsekwencję w sercach naszych posłów oraz na szybkie tempo prac, najlepiej takie jak nad ustawą hazardową. Dziękujemy Pani Minister Gaj za pracę, cierpliwość i równowagę wewnętrzną, dzięki której projekt został ukończony bez rozlewu krwi. Realnie oczekiwać ustawy możemy nie wcześniej niż w drugiej połowie 2010.

Myślę, że efektem naszych prac na tegorocznym Forum Szerokopasmowym powinien być apel do Parlamentu o sprawne uchwalanie tej ustawy.

Programy unijne napotkały także na trudności związane ze swoim własnym wewnętrznym ustrojem. Decyzja o ich rozdrobnieniu między poszczególne resorty i segmenty administracji publicznej wprawdzie była bardzo demokratyczna i zgodna z zasadą subsydiarności, ale zaowocowała brakiem koordynacji pomiędzy programami i przypadkowym - koniecznym ale woluntarystycznym - udziałem fachowców z UKE w realizacji tych programów. Stąd w UKE i MSWIA powstał pomysł projektu systemowego jako połączenia w jedną całość projektów rozsypanych po programach operacyjnych, które łączy jedna spójna wizja. Wizja ta sprowadza się do pokazania, że rozwój społeczeństwa informacyjnego, którego lokomotywą jest szerokopasmowy dostęp do Internetu, hamuje triada: a) brak Programy unijne napotkały także na trudności związane ze swoim własnym wewnętrznym ustrojem. Decyzja o ich rozdrobnieniu między poszczególne resorty i segmenty administracji publicznej wprawdzie była bardzo demokratyczna i zgodna z zasadą subsydiarności, ale zaowocowała brakiem koordynacji pomiędzy programami i przypadkowym - koniecznym ale woluntarystycznym - udziałem fachowców z UKE w realizacji tych programów. Stąd w UKE i MSWIA powstał pomysł projektu systemowego jako połączenia w jedną całość projektów rozsypanych po programach operacyjnych, które łączy jedna spójna wizja. Wizja ta sprowadza się do pokazania, że rozwój społeczeństwa informacyjnego, którego lokomotywą jest szerokopasmowy dostęp do Internetu, hamuje triada: a) brak infrastruktury, b) brak urządzeń końcowych, c) brak świadomości.

Pomiędzy tymi rozsypanymi projektami wymagana jest koordynacja na dwóch poziomach:

1) infrastruktury tworzonej w ramach tych projektów (np. wspólna metodologia obszarów BSC, synchronizacja punktów styku, uzupełnianie się tych projektów już na etapie planowania),

2) infrastruktury z usuwaniem hamulców "b" i "c" (np. koordynacja budowy infrastruktury ostatniej mili z 8.4 lub RPO z projektami z 8.3, nakierowanych na dostarczenie sprzętu wykluczonym cyfrowo i przeprowadzenie dla nich szkoleń).

Projekt ten musi także doprowadzić do posługiwania się przez wszystkich inwestorów jednolitą, zdefiniowaną siatką pojęciową oraz jednakowego, zgodnego z wytycznymi UE rozumienia podstawowych pojęć związanych z interwencją publiczną, a także ustalenia standardów technicznych interoperacyjności nowo powstałych sieci.

Taki projekt powstaje i mamy nadzieję, że doprowadzi do przyspieszenia inwestycji i nada im cechy spójności.

Program POIG działanie 8.4 ostatnia mila, którego realizacja jest ściśle związana z regionalnymi programami operacyjnymi, powinien być realizowany w każdym z rejonów dopiero wtedy, gdy znane są założenia budowy sieci szkieletowej i węzły dostępu. W związku z opóźnieniami w szkielecie, również 8.4 został opóźniony w tych regionach, gdzie lokalizacje węzłów nie są znane. Rolą UKE, na skutek współpracy z MSWIA, od 1 stycznia 2010 będzie w tym programie weryfikacja i kontrola zasadności przyznania lub odmowy przyznania środków UE, ponieważ wciąż jeszcze nie mamy przyzwoitej ogólnokrajowej inwentaryzacji, którą mogłyby się posłużyć bezpiecznie zarówno organy wdrażające projekty jak i beneficjenci. Inwentaryzacja taka powstanie w wyniku realizowanego przez UKE wspólnie z Ministerstwem Infrastruktury i Instytutem Łączności programu ze środków UE pod nazwą „System informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i Portal Polska Szerokopasmowa". Projekt ten został pomyślany nie tylko jako wspieranie wdrożenia poszczególnych projektów szerokopasmowych, ale i wdrożenia megaustawy. Jednocześnie zapewnia on dalsze funkcjonowanie założonego przez UKE Krajowego Forum Szerokopasmowego i Portalu, który otrzyma wkrótce nazwę Polska Program POIG działanie 8.4 ostatnia mila, którego realizacja jest ściśle związana z regionalnymi programami operacyjnymi, powinien być realizowany w każdym z rejonów dopiero wtedy, gdy znane są założenia budowy sieci szkieletowej i węzły dostępu. W związku z opóźnieniami w szkielecie, również 8.4 został opóźniony w tych regionach, gdzie lokalizacje węzłów nie są znane. Rolą UKE, na skutek współpracy z MSWIA, od 1 stycznia 2010 będzie w tym programie weryfikacja i kontrola zasadności przyznania lub odmowy przyznania środków UE, ponieważ wciąż jeszcze nie mamy przyzwoitej ogólnokrajowej inwentaryzacji, którą mogłyby się posłużyć bezpiecznie zarówno organy wdrażające projekty jak i beneficjenci. Inwentaryzacja taka powstanie w wyniku realizowanego przez UKE wspólnie z Ministerstwem Infrastruktury i Instytutem Łączności programu ze środków UE pod nazwą „System informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i Portal Polska Szerokopasmowa". Projekt ten został pomyślany nie tylko jako wspieranie wdrożenia poszczególnych projektów szerokopasmowych, ale i wdrożenia megaustawy. Jednocześnie zapewnia on dalsze funkcjonowanie założonego przez UKE Krajowego Forum Szerokopasmowego i Portalu, który otrzyma wkrótce nazwę Polska Szerokopasmowa, a który Państwo znacie pod nazwą Forum Szerokopasmowe.

Krajowe Forum Szerokopasmowe (KFS) powstało z inicjatywy Prezesa UKE oraz "Ojców Założycieli" czyli FTP, FWW i SBT, w ramach rządowego programu "Polska Cyfrowa". Jego logo opracowali plastycy z ASP w ramach wsparcia szczytnej idei. Forum działa na rzecz rozwoju sieci szerokopasmowych w Polsce. Jest to miejsce ułatwiające wymianę doświadczeń, dobrych praktyk, informacji na temat budowy sieci szerokopasmowych oraz efektywnego wykorzystywania środków UE przeznaczonych na ten cel. Jest otwarte dla wszystkich, którzy chcą aktywnie działać na rzecz rozwoju rynku teleinformatycznego w Polsce. Członkostwo w Forum zadeklarowali m.in. przedstawiciele jednostek samorządów terytorialnych, operatorów, przedsiębiorców telekomunikacyjnych, organizacji rządowych Krajowe Forum Szerokopasmowe (KFS) powstało z inicjatywy Prezesa UKE oraz "Ojców Założycieli" czyli FTP, FWW i SBT, w ramach rządowego programu "Polska Cyfrowa". Jego logo opracowali plastycy z ASP w ramach wsparcia szczytnej idei. Forum działa na rzecz rozwoju sieci szerokopasmowych w Polsce. Jest to miejsce ułatwiające wymianę doświadczeń, dobrych praktyk, informacji na temat budowy sieci szerokopasmowych oraz efektywnego wykorzystywania środków UE przeznaczonych na ten cel. Jest otwarte dla wszystkich, którzy chcą aktywnie działać na rzecz rozwoju rynku teleinformatycznego w Polsce. Członkostwo w Forum zadeklarowali m.in. przedstawiciele jednostek samorządów terytorialnych, operatorów, przedsiębiorców telekomunikacyjnych, organizacji rządowych i pozarządowych, instytucji naukowych.

Prace Krajowego Forum Szerokopasmowego zdefiniowane są w następujących priorytetach:

    Priorytet 1. Rozwój i unowocześnianie infrastruktury oraz likwidacja białych plam.
    Priorytet 2. Upowszechnianie i rozwijanie umiejętności informatycznych.
    Priorytet 3. Bezpieczeństwo użytkowników w sieci - bezpieczne usługi.
    Priorytet 4. Rozwój treści i funkcjonalności.
    Priorytet 5. Zielone ICT - wykorzystanie ICT w celu ochrony środowiska/redukcji zużycia energii.

Priorytety te są dyskutowane podczas organizowanych konferencji i warsztatów. Zostały zorganizowane dwie konferencje, trzecia odbędzie podczas naszego Forum 27 listopada, gdzie zaplanowane są warsztaty poruszające tematykę związaną z procesem tworzenia usług i treści w sieciach szerokopasmowych, inwestycjami jednostek samorządu terytorialnego w sektorze telekomunikacyjnym oraz z budową sieci telekomunikacyjnych. Serdecznie zapraszamy.

Głównym narzędziem komunikacji uczestników KFS jest działający od 11 maja 2009 portal internetowy. Na portalu dostępne są fachowe informacje na temat rozwoju i działania sieci szerokopasmowych, akty prawne, wywiady, opisy wdrożeń, relacje wideo oraz zapisy debat i paneli dyskusyjnych. Regularnie prowadzony jest newsletter z informacjami o najważniejszych inicjatywach i wydarzeniach branżowych. Newsletter dociera obecnie do trzech tysięcy adresów internetowych. Na portalu działa również forum dyskusyjne. Na portalu dostępny jest także elektroniczny słownik terminów technologicznych. Przygotowywane i udostępniane są materiały informacyjne dla samorządów. Zredagowano i wydano wspólnie z Fundacją Wspomagania Wsi dwa podręczniki dotyczące budowy sieci szerokopasmowych oraz finansowania inwestycji telekomunikacyjnych dla samorządów. Zorganizowano także dwa czaty internetowe z przedstawicielami MSWiA i WWPE dotyczące Głównym narzędziem komunikacji uczestników KFS jest działający od 11 maja 2009 portal internetowy. Na portalu dostępne są fachowe informacje na temat rozwoju i działania sieci szerokopasmowych, akty prawne, wywiady, opisy wdrożeń, relacje wideo oraz zapisy debat i paneli dyskusyjnych. Regularnie prowadzony jest newsletter z informacjami o najważniejszych inicjatywach i wydarzeniach branżowych. Newsletter dociera obecnie do trzech tysięcy adresów internetowych. Na portalu działa również forum dyskusyjne. Na portalu dostępny jest także elektroniczny słownik terminów technologicznych. Przygotowywane i udostępniane są materiały informacyjne dla samorządów. Zredagowano i wydano wspólnie z Fundacją Wspomagania Wsi dwa podręczniki dotyczące budowy sieci szerokopasmowych oraz finansowania inwestycji telekomunikacyjnych dla samorządów. Zorganizowano także dwa czaty internetowe z przedstawicielami MSWiA i WWPE dotyczące działania 8.3 POIG (26.08.2009) oraz działania 8.4 POIG (17.11.2009).

W październiku doszło do zawarcia porozumienia regulacyjnego pomiędzy Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej a Telekomunikacją Polską SA. Porozumienie to wdraża opracowywane od listopada 2008 roku nowe zasady funkcjonowania rynku telekomunikacyjnego w Polsce, mające rozwiązać najistotniejsze problemy zgłaszane przez uczestników rynku oraz stworzyć fundamenty dla rozwoju równoprawnej i skutecznej konkurencji. Jednym z najistotniejszych zobowiązań podjętych przez Telekomunikację Polską na podstawie tego porozumienia jest gwarancja wybudowania oraz modernizacji do końca 2012 roku infrastruktury zapewniającej przyłączenie co najmniej 1,2 miliona nowych łączy szerokopasmowych (w tym 1 milion łączy o przepływności co najmniej 6 Mbit/s). Nie ulega wątpliwości, że wykonanie tego porozumienia będzie miało istotne znaczenie dla rozwoju w Polsce społeczeństwa opartego na wiedzy, a także przyczyni się do tworzenia konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki. Wspomnieć należy na koniec, że zgodnie z poczynionymi z TP ustaleniami 86% inwestycji zostanie dokonanych na obszarach wiejskich, zaś 14% na obszarach pozawiejskich (małe i średnie miasta). Ustalenia te są zgodne z proporcjami popytu wynikającymi z map popytu (map białych plam) prowadzonych przez UKE od ponad roku i mających na celu aktywizację wszystkich środowisk w identyfikacji białych plam i rzeczywistego czynnego popytu na Internet. Dane z map UKE będą także bazą dla ostatecznej listy inwestycji.

Prace nad zawarciem tego porozumienia były pilnie śledzone przez analityków globalnych instytucji finansowych. Zawarcie porozumienia zostało bardzo pozytywnie ocenione przez rynek kapitałowy. Warto zwrócić uwagę na tezy zawarte w raporcie ING Wholesale Banking z dnia 1 października 2009 r. "Global Emerging Markets "Telecom Market Update"", gdzie wskazuje się, że w dobie globalnego kryzysu ekonomicznego jedną z optymalnych metod przezwyciężania tego problemu jest prowadzenie polityki regulacyjnej promującej realizację inwestycji infrastrukturalnych przez operatorów telekomunikacyjnych. Temu właśnie celowi służy porozumienie zawarte pomiędzy regulatorem a TP. Wymiar finansowy tego porozumienia wyceniany jest na kwotę ponad 3 miliardów PLN - na tyle wyceniana jest przez rynek wartość inwestycji związanych z rozbudową lub modernizacją 1,2 miliona nowych łączy szerokopasmowych. Nie ulega wątpliwości, iż wykonanie w ciągu najbliższych 3 lat zobowiązań inwestycyjnych TP połączone z równoczesnym wydatkowaniem do 2013 r. kwoty ok. 4 miliardów zł przeznaczonych w funduszach unijnych na inwestycje telekomunikacyjne w Polsce, przyczyni się do zrealizowania jednego z najambitniejszych programów inwestycyjnych w historii polskiego rynku telekomunikacyjnego, generując jednocześnie istotną kwotę przychodów budżetowych.

Mamy zatem nowy ład szerokopasmowy. Rozpoczęliśmy od prokonkurencyjnej regulacji której owoce dziś zbieramy. Mamy poważne pieniądze na inwestycje ze źródeł publicznych, w tym z UE. Tworzymy warunki prawne do przyspieszenia i usprawnienia inwestycji, a także prawne podstawy interwencji samorządowej na rynku w miejscach nieopłacalnych. Rozpoczęliśmy prace naprawcze w wydatkowaniu środków unijnych tworząc podwaliny właściwej koordynacji. Stwarzamy mechanizmy wsparcia dla inwestorów w postaci inwentaryzacji istniejących zasobów infrastrukturalnych oraz budowy społeczności inwestorskiej, a także elektronicznych baz wiedzy (portal, mapy białych plam). Wreszcie przekształcamy politykę regulacyjną w taki sposób, żeby środki publiczne głównie przeznaczone na szkielet i białe plamy zostały podwojone środkami prywatnymi, inwestowanymi w dostępowe sieci szerokopasmowe.

Mamy wszelkie szanse na sukces, o ile wszystkie te zadania zakończymy i rzeczywiście zaczną one wchodzić ze sobą w synergię i wspierać inwestycje.
Na koniec nie mogę się oprzeć, żeby nie dodać, że to wszystko powstaje z udziałem lub wręcz dzięki regulatorowi, który przez trzy lata był oskarżany o brak proinwestycyjnego, proinfrastrukturalnego podejścia do rynku."

Źródło: UKE

reklama

Ostatnie opinie internautów

Brak komentarzy

Pisz komentarze i wygrywaj nagrody

Nick
Email   (adres będzie widoczny tylko dla redakcji)
Opinia
pozostało znaków   1000
Iloczyn liczb 0 i 4 wynosi:
Ostatnie tematy z forum

Tani internet... 3.09.2018, 15:16

Nike Air Max 97 UL '17... 19.04.2018, 09:09

Nike Free RN Flyknit... 19.04.2018, 08:56

adidas nmd xr1 weiß 3.03.2018, 03:36

New Balance men's... 3.03.2018, 03:31

Archiwum wiadomości