PasjaGSM.pl
  Jesteś w: PasjaGSM.pl > News > Sąd Apelacyjny oddalił wniosek PTK Centertel

QR Code: http://m.pasjagsm.pl/news/sad-apelacyjny-oddalil-wniosek-ptk-centertel-4686.html
QR Code
Sąd Apelacyjny oddalił wniosek PTK Centertel

W dniu 9 lipca 2008 r. odbyła się rozprawa przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie w celu rozpoznania apelacji Polskiej Telefonii Komókowej Centertel Sp. z o.o. od wyroku Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK) z dnia 12 lipca 2006 r. (sygn. akt XVII AmT 31/04). Mocą zaskarżonego wyroku SOKiK oddalił odwołanie PTK Centertel od decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty (poprzednik Prezesa UKE) z dnia 31 grudnia 2003 r. stwierdzającej, że PTK Centertel jest operatorem o znaczącej pozycji rynkowej w zakresie świadczenia usług na krajowym rynku połączeń międzyoperatorskich, w tym połączeń wewnątrzsieciowych.

Sąd Apelacyjny po rozpoznaniu sprawy oddalił apelację PTK Centertel oraz orzekł o kosztach postępowania. W ustnych motywach uzasadnienia Sąd Apelacyjny wskazał, iż nie doszło do naruszenia przez Sąd I instancji przepisów prawa materialnego. Sąd I instancji, ani też Sąd II instancji nie mógł zastosować przepisów nowej ustawy z16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, na co wskazywał PTK Centertel, gdyż nie pozwala mu na to przepis art. 222 ust. 3 tej ustawy, zgodnie z którym w zakresie spraw zakończonych w ramach postępowania administracyjnego, a niezakończonych w toku postępowania odwoławczego, stosuje się przepisy dotychczasowe (czyli ustawy z 21 lipca 2000 r. Prawo telekomunikacyjne).

Sąd wskazał ponadto, że dla oceny, które przepisy należy zastosować przy ocenie zaskarżonej decyzji decydujące znaczenia ma moment jej wydania. A zatem w niniejszej sprawie należało dokonać oceny spełnienia przesłanek, o których mowa w art. 57 ust. 2 ustawy - Prawo telekomunikacyjne z 2000 r., gdyż to ten przepis legł u podstaw wydania zaskarżonej decyzji, a następnie również wyroku Sądu I instancji.

Zgodnie z tym przepisem, Prezes URTiP, w porozumieniu z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, mógł ustalić, w drodze decyzji, że na obszarze wskazanym w decyzji operator publiczny o udziale w rynku świadczenia określonej usługi telekomunikacyjnej niższym od 25% jest operatorem o znaczącej pozycji rynkowej w zakresie świadczenia danej usługi telekomunikacyjnej, biorąc łącznie pod uwagę:
zdolność operatora do wpływania na funkcjonowanie rynku,
przychody operatora w odniesieniu do rozmiaru rynku,
możliwości dostępu operatora do użytkowników końcowych,
doświadczenie operatora w świadczeniu usług telekomunikacyjnych na rynku.

Sąd Apelacyjny podzielił ustalenia SOKiK w zakresie spełnienia przesłanek, o których mowa powyżej, wzmacniając to stanowisko wskazaniem na dowody z akt postępowania administracyjnego (jak np. analizę konkurencyjności na krajowym rynku połączeń międzyoperatorskich, w tym połączeń międzysieciowych w odniesieniu do spółki PTK Centertel). Sąd Apelacyjny wskazał bowiem, że uzasadnienie zaskarżonego wyroku SOKiK jest co prawda dość ubogie, jednakże nie uzasadnia to jego uchylenia.

Następnie Sąd Apelacyjny dokonał krótkiego wyjaśnienia przesłanek, o których mowa w art. 57 ust. 2 Prawo telekomunikacyjne z 2000 r. Sąd Apelacyjny wskazał, że dla oceny spełnienia przesłanki zdolności operatora do wpływania na funkcjonowanie rynku, szczególne znaczenie ma postanowienie Prezesa UOKiK wydane w niniejszej sprawie, w którym Prezes UOKiK posługuje się pojęciami z zakresu prawa antymonopolowego, co już wskazuje na jej spełnienie. Ponadto w toku postępowania ustalonych zostało szereg okoliczności faktycznych, które przesądzają o spełnieniu tej przesłanki, jak np. liczba użytkowników sieci PTK Centertel.

W odniesieniu do przesłanki porównania przychodów operatora do rozmiaru rynku, w ocenie Sądu Apelacyjnego wystarczające były ustalenia Prezesa URTiP, potwierdzone przez SOKiK, dotyczące wielkości przychodów PTK Centertel oraz ustalenie, że operator ten jest czwartym co do wielkości operatorem na rynku, jak również odniesienie do dynamiki wzrostu przychodów.

Jeśli chodzi o możliwości dostępu operatora do użytkowników końcowych, to zdaniem Sądu Apelacyjnego dane liczbowe ustalone w toku postępowania oraz zajmowana pozycja rynkowa, świadczą o tym, że przesłanka ta została spełniona.

Na spełnienie przesłanki posiadania doświadczenia w świadczeniu usług telekomunikacyjnych na rynku wskazuje, zdaniem Sądu Apelacyjnego, fakt, że PTK Centertel działa na rynku telekomunikacyjnym od 1992 r. Ponadto jest operatorem wiodącym na tym rynku, za którego zresztą sam się uważa, co wynika również z treści stanowisk Spółki zajmowanych w toku postępowania. PTK Centertel prowadzi również współpracę z Telekomunikacją Polską S.A., co również pośrednio wpływa na spełnienie przedmiotowej przesłanki.

reklama

Ostatnie opinie internautów

Brak komentarzy

Pisz komentarze i wygrywaj nagrody

Nick
Email   (adres będzie widoczny tylko dla redakcji)
Opinia
pozostało znaków   1000
Suma liczb 3 i 8 wynosi:
Ostatnie tematy z forum

Tani internet... 3.09.2018, 15:16

Nike Air Max 97 UL '17... 19.04.2018, 09:09

Nike Free RN Flyknit... 19.04.2018, 08:56

adidas nmd xr1 weiß 3.03.2018, 03:36

New Balance men's... 3.03.2018, 03:31

Archiwum wiadomości