PasjaGSM.pl
  Jesteś w: PasjaGSM.pl > News > Sprawozdanie z działalności Prezesa UKE w 2007 roku

QR Code: http://m.pasjagsm.pl/news/sprawozdanie-z-dzialalnosci-prezesa-uke-w-2007-roku-4119.html
QR Code
Sprawozdanie z działalności Prezesa UKE w 2007 roku

Michał Gruszka, 2 maja 2008, 12:16
Tagi: Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE)

W roku 2007 Prezes UKE kontynuował i zakończył realizację Strategii Regulacyjnej 2006 - 2007. Jak przyspieszyć rozwój polskiego rynku telekomunikacyjnego, obniżyć koszty usług dla Polaków i zwiększyć dostępność nowoczesnych rozwiązań?

Podstawowe zadania Strategii to:
wsparcie rozwoju gospodarczego i społecznego poprzez zwiększenie dostępności, możliwości wyboru, poprawę jakości i obniżenie cen usług telekomunikacyjnych;
likwidacja zapóźnienia cywilizacyjnego Polski poprzez zapewnienie powszechnego, taniego dostępu do szerokopasmowego internetu;
wzrost liczby użytkowników telefonii stacjonarnej i komórkowej;
skuteczniejsze działanie Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

W założeniach realizacja Strategii miała zapewnić:
otwarcie rynku abonamentu telefonicznego poprzez wprowadzenie przez UKE usługi hurtowego dostępu do sieci (umożliwi to różnym operatorom zakup po cenie hurtowej usługi abonamentu od Telekomunikacji Polskiej SA);
dalsze stymulowanie rozwoju konkurencji na rynku rozmów telefonicznych;
realną konkurencję na rynku dostępu do szerokopasmowego internetu w technologii ADSL (wprowadzenie hurtowego dostępu do ADSL pozwala różnym operatorom na zakup od TP usług dostępu do szerokopasmowego ADSL po cenach hurtowych);
zwiększenie dostępności usług oraz liczby użytkowników telefonii komórkowej, w tym m.in. zakończenie przetargu na częstotliwości GSM;
uczciwe warunki konkurowania operatorów komórkowych ze stacjonarnymi;
niezbędne zmiany legislacyjne dotyczące UKE, które umożliwią mu kształtowanie rynku i jego skuteczną kontrolę;
zmiany w organizacji UKE, aby zwiększyć jego skuteczność i szybkość działania.

Najważniejsze działania regulacyjne

Nadrzędnymi celami Prezesa UKE były działania mające na celu:
zwiększenie konkurencyjności polskiego rynku telekomunikacyjnego,
spadek cen za usługi oferowane na tym rynku,
zwiększenie atrakcyjności i dostępności ofert dla klienta indywidualnego,
ochrona konsumenta,
promocja Polski jako kraju przyjaznego inwestorom.

Założenia polityki regulacyjnej Prezesa UKE przekładały się na konkretne działania zmierzające w kierunku realizacji głównych celów ustawowych, tj. zapewnienia powszechnego dostępu do usług telekomunikacyjnych i pocztowych oraz ochrony interesów konsumentów poprzez kontrolę jakości i cen oferowanych usług.

W wyniku działań Prezesa UKE na rynku telekomunikacyjnym zaszły pozytywne zmiany:
wartość polskiego rynku telekomunikacyjnego oraz ilość jego klientów rośnie,
we wszystkich obszarach rynku obserwujemy dynamiczny spadek cen,
w niektórych jego segmentach, oprócz niższej ceny za daną usługę klient otrzymuje także znacznie lepszą jej jakość,
w większości obszarów rynku zdecydowanie wzrasta jego stopień konkurencyjności.

Wśród najważniejszych dokonań w 2007 r. można wymienić m.in.:

Telekomunikacja
Przeprowadzenie badania stanu realizacji przez TP S.A. usługi powszechnej dla osób niepełnosprawnych,
Wydanie postanowień i stanowisk w sprawie Ogólnokrajowego Biura Numerów i Ogólnokrajowego Spisu Abonentów,
Analiza rynku usług telefonicznych świadczonych za pomocą publicznych aparatów samoinkasujących,
Nałożenie na TP S.A. obowiązków regulacyjnych na rynkach świadczenia usług telekomunikacyjnych,
Stworzenie narzędzi do efektywnego wdrażania regulacji kosztowych (modele: kalkulacji kosztów hurtowej dzierżawy łączy oraz kalkulacji kosztów szerokopasmowej transmisji danych),
Powołanie na trzy lata niezależnego biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdań TP S.A.,
Publikacja Poradnika dla właścicieli nieruchomości dotyczącego zasad i warunków udostępniania nieruchomości na potrzeby telekomunikacyjne,
Przygotowanie mapy dostępności do szerokopasmowego Internetu w ramach Bitstream Access.

Współpraca międzyoperatorska
Ustalenie niższych stawek rozliczeń za zakańczanie połączeń w sieciach operatorów telefonii komórkowej (MTR),
Debata w sprawie dopuszczalności wykorzystywania urządzeń FCT w połączeniach międzyoperatorskich,
Zmiana oferty ramowej TP S.A. określającej warunki umów o dostępie do lokalnej pętli abonenckiej,
Zatwierdzenie oferty ramowej określającej warunki zawierania przez TP z innymi operatorami umów dzierżawy łączy telekomunikacyjnych,
Zobowiązanie TP S.A. do zmiany oferty ramowej określającej ramowe warunki dostępu telekomunikacyjnego w zakresie usługi dostępu szerokopasmowego,
Projekt oferty ramowej TP EmiTel o dostępie telekomunikacyjnym w celu świadczenia usług transmisji radiofonicznych i telewizyjnych.

Radiokomunikacja i radiodyfuzja
Przygotowanie Strategii regulacyjnej w zakresie gospodarki częstotliwościowej,
Reforma systemu egzaminowania na świadectwa operatora urządzeń radiowych,
Konsultacje zagospodarowania dywidendy cyfrowej,
Udostępnienie na stronie internetowej UKE wykazów wydanych pozwoleń radiowych dla stacji telefonii komórkowej GSM900, GSM1800, UMTS,
Prowadzenie testów w telewizji ruchomej w standardzie DVB-H.

Numeracja
Przeprowadzenie debaty Przenośność numerów – stan obecny i pożądany,
Przeprowadzenie debaty publicznej Efektywność stosowanych w Polsce metod lokalizacji abonenta wzywającego pomocy,
Rozpoczęcie prac nad tworzeniem systemu Platforma Lokalizacyjno-Informacyjna z Centralną Bazą Danych (PLI-CBD).

Poczta
Kontrola prowadzenia przez Pocztę Polską ksiąg rachunkowych i rachunku kosztów,
Kontrola postępowania z przesyłkami pocztowymi umieszczanymi w skrzynkach oddawczych przez operatorów innych niż PocztaPolska,
Ocena funkcjonowania rynku pocztowego w 2006 roku,
Opracowanie nowych wniosków o wpis do Rejestru operatorów pocztowych.

Pozostałe obszary
Powołanie Centrum Informacji Konsumenckiej,
Projekt pomocowy dla regulatora telekomunikacyjnego i antymonopolowego Ukrainy,
Zapewnienie inwestorom dostępu do informacji dotyczących prowadzenia działalności telekomunikacyjnej,
Budowa platformy e-usług Urzędu.

W przedłożonym Sprawozdaniu z działalności Prezesa UKE za 2007 rok zawarto szczegółowe informacje dotyczące administracyjnej strony aktywności Prezesa UKE. Uzupełnieniem do Sprawozdania, prezentującym zmianę sytuacji na polskim rynku i efekty działań regulacyjnych, jest Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego za rok ubiegły, ogłaszany przez Prezesa UKE do 30 kwietnia każdego roku.

Ponadto dotychczasowe rezultaty działań regulacyjnych Prezesa UKE zostały już zawarte w raportach i analizach podanych do publicznej wiadomości, w tym m.in.:
Analiza wykonania Strategii regulacyjnej za lata 2006-2007.
Badania opinii konsumentów o rynku telekomunkacyjnym i dostępności usług powszechnych.
Analizy zmian cen usług w telefonii stacjonarnej, telefonii komórkowej, połączeń w roamingu miedzynarodowym oraz opłat za dostęp szerokopasmowy do sieci Internet.
Badania terminowości i jakości usług pocztowych.

W dniu 28 kwietnia 2008 roku Prezes UKE przekazał załączone Sprawozdanie z działalności w 2007 roku do Ministra Infrastruktury.

reklama

Ostatnie opinie internautów

Brak komentarzy

Pisz komentarze i wygrywaj nagrody

Nick
Email   (adres będzie widoczny tylko dla redakcji)
Opinia
pozostało znaków   1000
Różnica liczb 15 i 6 wynosi:
Ostatnie tematy z forum

Tani internet... 3.09.2018, 15:16

Nike Air Max 97 UL '17... 19.04.2018, 09:09

Nike Free RN Flyknit... 19.04.2018, 08:56

adidas nmd xr1 weiß 3.03.2018, 03:36

New Balance men's... 3.03.2018, 03:31

Archiwum wiadomości