PasjaGSM.pl
  Jesteś w: PasjaGSM.pl > News > Stanowisko UKE do kosztów LLU

QR Code: http://m.pasjagsm.pl/news/stanowisko-uke-do-kosztow-llu-4333.html
QR Code
Stanowisko UKE do kosztów LLU

Michał Gruszka, 27 maja 2008, 13:28
Tagi: LLU (Local Loop Unbundling), Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE)

Podejście Prezesa UKE do kwestii zmiany metodologii kalkulacji kosztów i ustalania opłat związanych z dostępem do lokalnej pętli abonenckiej i usługi kolokacji.

W związku z toczącymi się pod auspicjami Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pracami nad istotnymi dla rynku telekomunikacyjnego zagadnieniami:
udostępnienia przez Telekomunikację Polską S.A. dla operatorów alternatywnych kolokacji na potrzeby korzystania z usługi dostępu do lokalnej pętli abonenckiej,
wypracowania procedur migracji abonentów pomiędzy usługami i pomiędzy przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi z uwzględnieniem takich aspektów, jak zapewnienie przenośności numerów czy szersze korzystanie z usługi dostępu do lokalnej pętli abonenckiej,

a także w związku z przeprowadzoną przez Prezesa UKE kontrolą popartą analizą ekspercką, Prezes UKE pragnie zauważyć, co następuje.

Efekty spotkań z operatorami

W trakcie prac nad ww. zagadnieniami odbyło się szereg spotkań o charakterze roboczym, w których udział wzięli przedstawiciele Telekomunikacji Polskiej S.A. (dalej zwana TP), jak i operatorów alternatywnych i Izb Gospodarczych. Jedną z pierwszych obserwacji jaka dotyczy tych spotkań jest to, że w chwili obecnej dostęp do lokalnej pętli abonenckiej praktycznie nie funkcjonuje.

W toku spotkań przedstawiciele Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji oraz Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji przedstawili następujące problemy operatorów alternatywnych próbujących korzystać z Oferty ramowej dostępu do lokalnej pętli abonenckiej (oferta RUO):

1) Kolokacja:
kwestia budynków nie będących własnością TP oraz problemy w przypadku braku możliwości podnajmu w tego typu budynkach,
brak porozumienia w zakresie kosztorysów kolokacyjnych,
brak kolokacji przemieszanej,
brak postępu w oddawaniu sal kolokacyjnych,
brak kabli korespondencyjnych, co skutkuje brakiem możliwości wykorzystania sali kolokacyjnej,
bardzo długie okresy oczekiwania na oddanie sal kolokacyjnych,
bardzo długie okresy oczekiwania na oddanie kabli korespondencyjnych,
zawyżone koszty urządzeń klimatyzacyjnych oraz nieuzasadnione przeszacowanie mocy urządzeń klimatyzacyjnych względem konsumpcji zainstalowanych urządzeń telekomunikacyjnych (metoda szacowania „na zapas”),
zagrożenie polegające na lokowaniu przez TP operatorów alternatywnych w droższych salach kolokacyjnych w miejsce tańszych kosztowo powierzchni dedykowanych,
ograniczenie puli urządzeń telekomunikacyjnych możliwych do posadowienia w salach kolokacyjnych – współcześnie istniejące mają często wbudowaną więcej niż jedną funkcjonalność. Oznacza to, że nie pełnią wyłącznie funkcji dostępowej,
brak porozumienia w zakresie SLA i KPI.

2) Kolokacja wirtualna:
zbyt wysokie koszty kolokacji wirtualnej,
brak oferowania przez TP kolokacji wirtualnej,
kwestia pozyskania zgody od wynajmującego na posadowienie urządzeń operatora alternatywnego w ramach kolokacji wirtualnej,
lokalizacja kolokacji wirtualnej: powierzchnia dedykowana lub sala kolokacyjna. TP proponuje jedynie salę kolokacyjną,
brak precyzyjnego zakresu czynności obsługowych w ramach kolokacji wirtualnej,
brak porozumienia w zakresie SLA i KPI.

3) Informacje ogólne:
zła jakość informacji ogólnych,
niekompletność informacji ogólnych,
brak numeru lokalu w informacjach ogólnych.

4) Kanalizacja teletechniczna:
brak możliwości pozostawienia zapasów kabla w studzienkach TP (w toku spotkań wypracowano wstępną akceptację rozwiązania polegającego na tym, że TP będzie zezwalać w przypadkach szczególnych na pozostawienie zapasów w swoich studzienkach).

5) Wywiad techniczny (WT):
zła jakość wywiadów technicznych,
brak terminowości w udzielaniu wywiadu technicznego. W obowiązującej ofercie istnieje zapis, iż brak terminowej odpowiedzi na WT oznacza pozytywny WT. Okazuje się, że w praktyce po tym terminie TP S.A. przesyła WT negatywny. Operator alternatywny w przeświadczeniu o pozytywnym WT uruchamia procedury pozyskania klienta. Negatywne warunki techniczne powodują iż musi się on wycofać ze zobowiązań wobec potencjalnego klienta.

6) Provisioning:
brak sprawnego systemu wymiany informacji w zakresie zamawiania i rozliczania.

7) Prognozowanie:
brak porozumienia w zakresie prognozowania oraz odchyłek szacunkowych prognoz.

Wyniki kontroli dostępu do LLU

Przeprowadzona przez Prezesa UKE kontrola także wskazała na szereg działań TP, które skutecznie blokują możliwość korzystania przez operatorów z usługi kolokacji – niezbędnej do zapewnienia dostępu do lokalnej pętli abonenckiej:

1. Na pierwszym miejscu należy wskazać, że TP wydaje odmowę realizacji zamówienia złożonego przez operatora wskazując na wyczerpanie się zasobów po stronie TP, przy czym:
w niektórych przypadkach wolne zasoby istniały, a przy wydawaniu WT TP w pierwszej kolejności szukała możliwości budowy sal kolokacyjnych nie biorąc pod uwagę możliwości realizacji kolokacji w ramach powierzchni dedykowanych,
w niektórych przypadkach po mimo faktycznego wyczerpania zasobów po stronie TP istniała możliwość stosunkowo łatwego ich zwiększenia np.: poprzez odpowiednie przystosowanie dostępnych pomieszczeń czy rozbudowę istniejących PG,
w niektórych przypadkach TP wskazując na brak wolnych zasobów brała pod uwagę swoje własne plany inwestycyjne, które zatwierdzono lub przystąpiono do ich realizacji po złożeniu zamówienia przez operatora (czasem kilka miesięcy po tym fakcie).

2. TP wskazuje także, jako przyczynę odmowy realizacji zamówienia, formalny brak możliwości podnajmu powierzchni pod instalację szafy kolokacyjnej.

3. TP na swoich stronach internetowych zamieściła „Listę Przełącznic Głównych na potrzeby kolokacji LLU”, która nie ujmuje wszystkich PG, przy których technicznie możliwe jest zrealizowanie usługi kolokacji.

4. Jako ostatni, ale równie istotny fakt należy wymienić zawyżanie kosztorysów ofertowych i powykonawczych przez TP. Analizy przeprowadzone przez Prezesa UKE wskazują, że w niektórych przypadkach może dochodzić do dwukrotnego zawyżenia wartości usług kosztorysowanych.

Powyższe wskazuje na to, że jedynymi realnymi instrumentami regulacyjnymi pozostają usługi hurtowe typu BSA i WLR. Skuteczność tych usług jest wyraźnie odczuwalna dla użytkowników końcowych i wyraża się znacznym spadkiem cen detalicznych za usługi POTS i szerokopasmowego dostępu do Internetu. Skuteczność ta przekłada się na liczbę uwolnionych łączy abonenckich w ramach usługi WLR i BSA (ok. 500 tys. łączy) w stosunku do liczby łączy uwolnionych w ramach usługi dostępu do lokalnej pętli abonenckiej (ok. 200 łączy).

Wynika z tego, że w chwili obecnej przedsiębiorcy telekomunikacyjni niejako skazani są na korzystanie jedynie z ograniczonej liczby usług hurtowych i na ich podstawie konstruują swoje plany biznesowe. Plany te muszą uwzględniać fakt zawierania przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych 2-3 letnich umów z użytkownikami końcowymi. Celem tych umów jest zagwarantowanie stabilnych warunków świadczenia usług, w tym stabilizacji dotyczącej cen.

Prace nad modelem kosztowym

Jednocześnie już od kilku lat toczy się proces udoskonalania modelu kosztowego przez TP. Docelowo proces ten powinien zakończyć się oparciem stawek i opłat za usługi świadczone na rynkach właściwych o uzasadnione koszty obliczone w oparciu o modele kosztowe TP. Jak wielokrotnie podkreślał to Prezes UKE w swoich stanowiskach, a także w decyzjach administracyjnych, niedoskonałości modelu kosztowego TP uniemożliwiły stwierdzenie, że proponowane przez TP stawki i opłaty za usługi świadczone na rynkach właściwych rzeczywiście oparte są o uzasadnione koszty ich świadczenia.

Prezes UKE wyraża jednak nadzieję, że w najbliższym czasie TP usunie wszelkie nieprawidłowości i przedstawi wiarygodny model kalkulacji kosztów. Prezes UKE wyraża także nadzieję, że zakłócone jak dotąd relacje między cenami detalicznymi, a ich kosztami (cenniki detaliczne o zasięgu masowym nieuwzględniające deklarowanych kosztów przedsiębiorstwa, a zatem zaniżone w stosunku do kosztów) zostaną uporządkowane, dzięki czemu nie będzie dłużej niezbędne stosowanie metod ustalania stawek hurtowych odnoszących się nie do kosztów a do realnych warunków konkurencji jak to ma miejsce np. w przypadku metody retail minus i ustalenia cen WLR czy BSA.

Prezes UKE uważa, że sytuacja oparcia stawek i cen na kosztach jest docelowo najlepsza dla rynku telekomunikacyjnego w Polsce, ponieważ wprowadza stabilne i przejrzyste podstawy funkcjonowania dla wszystkich jego uczestników.

Analiza czynników ryzyka

Moment zmiany modelu ustalania opłat za świadczenie usług może być jednak czynnikiem destabilizującym dla rynku telekomunikacyjnego, dlatego Prezes UKE dokonał analizy potencjalnych czynników ryzyka z tym związanych:

1) Brak alternatywy dla Przedsiębiorców telekomunikacyjnych – jak wskazano powyżej Przedsiębiorcy nie mają faktycznej możliwości skorzystania z innych usług hurtowych niż BSA czy WLR, co powoduje, że rynek telekomunikacyjny jest bardzo wrażliwy na zmiany związane z tymi usługami. Jednocześnie kształt usług WLR i BSA powoduje, że Przedsiębiorcy telekomunikacyjni są w dużym stopniu zależni od działań TP, zwłaszcza w zakresie jakości oferowanych usług, która jest kwestią kluczową z punktu widzenia Abonentów. Brak realnego dostępu do usług, które w większym stopniu angażują infrastrukturę Przedsiębiorców telekomunikacyjnych powoduje, że niemożliwe jest „uniezależnienie się” od działań TP. Taki stan rzeczy dodatkowo podkreśla wrażliwość rynku na zmiany dotyczące warunków świadczenia usług WLR i BSA.

2) Brak funkcjonujących procedur migracji – gdzie przez migrację należy rozumieć przejście abonenta pomiędzy Przedsiębiorcami telekomunikacyjnym, ale przede wszystkim przeniesienie abonenta z usługi typu WLR czy BSA na usługę opartą na bezpośrednim dostępie do pary miedzianej łączącej lokalizację abonenta z punktem dostępu do usługi.

Na potencjalne zagrożenia związane z wszelkimi zmianami w metodologii (sposobie) kalkulacji kosztów i ustalaniu opłat wskazuje Komisja Europejska w Zaleceniu z dnia 19 września 2005 r. w sprawie rozdzielności księgowej i systemów księgowania kosztów zgodnie z uregulowaniami prawnymi dla łączności elektronicznej. W pkt. 7 preambuły czytamy:

„Wprowadzenie w życie nowej lub zrewidowanej metodyki szacowania kosztów może oznaczać, że obecne poziomy regulowanych opłat i/lub mechanizmy cen są nieodpowiednie lub w pewien sposób niewłaściwie dostosowane. Jeżeli krajowy organ regulacyjny uważa, iż wymagane jest działanie korygujące, to należy w należyty sposób uwzględnić środowisko handlowe i ekonomiczne w celu minimalizacji ryzyka i niepewności na właściwych rynkach. Działanie to może obejmować, na przykład, rozłożenie ewentualnego dostosowania cen na rozsądny okres.”

Komisja Europejska zwraca także uwagę na kwestie związane z konkurencją i zachowaniem stabilności na rynku, zwłaszcza w kontekście dostępu do lokalnej pętli abonenckiej, w pkt. 3 samego Zalecenia:

„Zaleca się, aby krajowe organy regulacyjne należycie wzięły pod uwagę kwestie cen i konkurencji, jakie mogą być podniesione podczas wdrażania CCA (Current Cost Accounting - kalkulacja kosztów wykorzystująca rachunek kosztow bieżących), jak w przypadku uwolnienia pętli lokalnej.”

Z powyższego wyraźnie wynika, że Prezes UKE rozważając kwestie zmiany metodologii ustalania opłat, musi rozważać ten fakt z punktu widzenia stabilizacji konkurencji na rynku. Wynika to także z art. 189 Prawa telekomunikacyjnego, który ustanawia cel prowadzenia polityki regulacyjnej w postaci zapobiegania zniekształceniu lub ograniczeniu konkurencji na rynku telekomunikacyjnym.

W przytoczonym fragmencie preambuły Zalecenia Komisja Europejska sama wskazuje, jakiego rodzaju działania powinien rozważyć Prezes UKE w zaistniałej sytuacji. Jednym, z nich jest z pewnością rozłożenie ew. dostosowania cen na rozsądny okres czasu.

Ustalenie terminu dostosowania opłat

Prezes UKE zauważa jednak, że samo rozłożenie w czasie dostosowania cen nie spowoduje wyeliminowania zagrożeń, o których wspomniano powyżej. Dlatego, zdaniem Prezesa UKE konieczne jest, aby potencjalne dostosowanie cen nastąpiło:
po faktycznym uruchomieniu usługi dostępu do lokalnej pętli abonenckiej i związanej z tą usługą usługi kolokacji. Oznacza to stworzenie faktycznej (potwierdzonej doświadczeniem rynkowym) możliwości uwalniania lokalnych pętli abonenckich TP, przy zachowaniu odpowiednich standardów jakościowych i to zarówno w zakresie samej procedury przełączania abonenta jak i utrzymania łącza;
po faktycznym uruchomieniu procedur migracji. Oznacza to stworzenie faktycznej możliwości (potwierdzonej doświadczeniem rynkowym) przenoszenia abonentów między przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi a zwłaszcza przenoszenie abonentów pomiędzy „platformami usługowymi” (WLR, BSA a LLU).

Po spełnieniu powyższych warunków możliwe staje się ustalenie terminu na odpowiednie dostosowanie opłat. Prezes UKE skłania się do tego, by był to termin przynajmniej 1 roku (koniec terminu powinien przypadać na koniec roku kalendarzowego), od daty potwierdzenia w wyniku kontroli realizacji powyższych postulatów.

Zastrzec jednak należy, że LLU nie tylko nie zaspokoi zapotrzebowania na konkurencyjne usługi równomiernie na obszarze całego kraju, szczególnie w pierwszym okresie, ale również trzeba się liczyć z nieadekwatnością tej usługi do możliwości biznesowych w niektórych obszarach kraju, w których trudno uzyskać wystarczającą koncentrację uwolnionych pętli i dzięki temu zwrot poczynionych inwestycji, dlatego też BSA i WLR będą w tych obszarach nadal pełniły istotną rolę.

Wskazane powyżej rozwiązanie traktować należy jako określenie polityki regulacyjnej Prezesa UKE, której odzwierciedlenie znajdzie się w stosownych decyzjach wydawanych na podstawie przepisów Ustawy Prawo Telekomunikacyjne.

reklama

Ostatnie opinie internautów

Brak komentarzy

Pisz komentarze i wygrywaj nagrody

Nick
Email   (adres będzie widoczny tylko dla redakcji)
Opinia
pozostało znaków   1000
Suma liczb 7 i 14 wynosi:
Ostatnie tematy z forum

Tani internet... 3.09.2018, 15:16

Nike Air Max 97 UL '17... 19.04.2018, 09:09

Nike Free RN Flyknit... 19.04.2018, 08:56

adidas nmd xr1 weiß 3.03.2018, 03:36

New Balance men's... 3.03.2018, 03:31

Archiwum wiadomości