PasjaGSM.pl
  Jesteś w: PasjaGSM.pl > News > Telewizja IP (IPTV) pokazuje wartość sieci

QR Code: http://m.pasjagsm.pl/news/telewizja-ip-iptv-pokazuje-wartosc-sieci-3982.html
QR Code
Telewizja IP (IPTV) pokazuje wartość sieci

Michał Gruszka, 17 kwietnia 2008, 11:10
Tagi: Internet, IPTV, Juniper Networks

Wprowadzanie i przyjmowanie przez rynek telewizji IP (IPTV) z wielu powodów okazało się wolniejsze, niż tego generalnie oczekiwano. Jednakże rozwój rynku IPTV zaczyna ukazywać prawdziwą wartość i potencjał sieci, w oparciu o którą jest tworzony. Pokazał już, że przekaz szerokopasmowy powoli, ale zdecydowanie staje się preferowanym medium rozpowszechniania treści, oraz jak faktyczna wartość sieci wzrasta w postępie geometrycznym po wprowadzeniu każdej nowej usługi generującej przychody. Choć IPTV jeszcze raczkuje, widoczne są już oznaki, że w miarę jak zacznie się przyjmować w przemyśle rozrywkowym, w dalszym ciągu będzie akcentowała prawdziwą wartość sieci na której działa, jako platformy konwergencji środków przekazu, która może wzbogacić sposoby wzajemnego komunikowania się ludzi i dostarczania im rozrywki.

Technika i zmiany

Rzadko tylko jedna technika jest w stanie doprowadzić do zmian społecznoekonomicznych. Może ona być podstawowym czynnikiem zmian, niemniej na ogół dopiero jednoczesne występowanie grupy technik pokrewnych tworzy masę krytyczną potrzebną do spowodowania drastycznych przemian w tej dziedzinie. Takie grupy mają zdolność wyzwalania cykli udoskonaleń powodujących podtrzymanie i przyśpieszanie rozwoju technik współzależnych. Przykładem może tu być jednoczesna dostępność mikroprocesorów, niedrogich pamięci, oprogramowania i sieci, co doprowadziło do przekształcenia komputerów klasy PC z niszowych maszyn do komputerowego składu tekstów w ogólnodostępne systemy do przetwarzania informacji i rozrywki. Cykl udoskonalania komputerów PC polega na wzajemnym napędzaniu się dostępności coraz szybszych procesorów, wzrostu pojemności pamięci i funkcjonalności oprogramowania, które doprowadziło do wzrostu zarówno funkcjonalności jak i wydajności komputerów osobistych.

Szerokość pasma i powszechna dostępność łączy szerokopasmowych do Internetu, malejący koszt pamięci masowych, rozwój oprogramowania do zarządzania treścią i tworzenia treści cyfrowych wytworzyły warunki niezbędne do opracowania i realizacji usług wizyjnych, takich jak wideo na żądanie i telewizja IP. Ten zestaw jest jednocześnie podzbiorem szerszego cyklu rozwoju rynku szerokopasmowego, obejmującego gry oraz aplikacje i usługi Web 2.0. Ostatecznym tego efektem jest geometryczny przyrost faktycznej wartości sieci szerokopasmowych, o czym pisaliśmy powyżej.

Wprowadzenie technik dostępu szerokopasmowego przez łącza abonenckie uwolniło pełne możliwości stwarzane przez agregację wysokoprzepustowego ruchu IP i sieci szkieletowych, a poprzez IPTV poddaje w wątpliwość sensowność utrzymywania w przyszłości heterogenicznego środowiska rozpowszechniania treści za pośrednictwem sieci przewodowych, naziemnych i satelitarnych. Nadawcy i producenci medialni budują lub kupują sieci do rozpowszechniania swoich treści. Ale zasadniczą działalnością mediów jest tworzenie programów, a nie ich przesyłanie. Pojawienie się uniwersalnego szerokopasmowego i wysokoprzepustowego medium stwarza nie tylko możliwość zwiększenia sprawności działania w skali makroekonomicznej, ale co ważniejsze, także daje nadzieję na możliwość integracji funkcjonalnej z innymi usługami oferowanymi w sieci szerokopasmowej. Współdziałanie i integracja usług idealnie przystają technicznie do obserwowanej w ujęciu komercyjnym wiązanej sprzedaży usług w pakietach.

Rynek multimediów

W płaszczyźnie handlowej, „pakietyzacja” typowo sprowadza się do oferty określonej kombinacji usług, na przykład dostępu szerokopasmowego do Internetu, telefonu stacjonarnego, telefonu komórkowego i programów telewizyjnych. Takie powiązanie „poziome” jest zgodne z preferowaniem przez klientów wygodnego korzystania z jednego dostawcy, a dla niego przekłada się na dodatkowe strumienie przychodów i zmniejszoną rotację klientów. Takie proste „poziome” powiązanie usług umożliwia dostawcom kompensowanie spadku rentowności jednych usług – na przykład telefonii stacjonarnej – przychodami z pozostałych usług, ale nie przyczynia się do bezwzględnego wzrostu całkowitej dochodowości. Obecnie na rynku pojawia się tendencja do „nakładkowania” usług o wartości dodanej na usługi „podstawowe”, czyli „pakietyzacji pionowej”. Przykładem tego może być usługodawca umożliwiający swoim abonentom wysyłanie materiałów, które później są emitowane w programach telewizyjnych, co tworzy powiązanie pomiędzy usługą telewizji i usługą szerokopasmową. Innym przykładem mogą tu być operatorzy telefonii komórkowej, którzy wiążą usługi telefonii ruchomej z „sieciami społecznościowymi”.

Analizy tendencji rynkowych pokazują, że pakietyzacja pozioma zapewnia ochronę przychodów, a pionowa wprowadza możliwości uzyskiwania przychodów przyrostowych i zwiększania zyskowności. Brytyjski regulator rynku telekomunikacyjnego Ofcom informuje, że w 2006 roku 40% gospodarstw domowych w Wielkiej Brytanii korzystało z więcej niż jednej usługi dostarczanej przez tego samego dostawcę. Warto też zwrócić uwagę na fakt, że powiązania wzajemne „pionowych” usług dodanych dodatkowo umacniają całościową ofertę operatora.

Docenianie przez użytkowników wartości „pakietyzacji pionowej” może być związane z coraz silniejszą tendencją do „mieszania mediów”, czyli jednoczesnego korzystania przez użytkownika z szeregu usług. I dlatego usługi zintegrowane „w pionie” zapewniają użytkownikom bogatsze i łatwiejsze do uzyskania doznania, niż usługi odrębne czy powiązane tylko w poziomie. O ile pakietyzacja pozioma jest głównie instrumentem handlowym, pionowa zaczyna tworzyć jednolitość doznań w zakresie wszystkich elementów pakietu, czyli „rozpoznawalność marki”. I to właśnie sieć umożliwia te powiązania zarówno na poziomie transportu fizycznego, jak i – co ważniejsze – na poziomie zastosowań, przez co wartość sieci zaczyna być coraz bardziej widoczna ze wzrostem integracji „pionowej”.

Dotychczas klienci generalnie nie interesowali się sieciami służącymi do realizacji usług, ponieważ choć doceniali i rozumieli zarówno wartość indywidualnych usług, jak i wygodę uzyskiwania ich od jednego dostawcy, to nie mieli żadnego innego powodu, dla którego mieliby się interesować siecią, do której są podłączeni. Obecnie jest to znaczącą przeszkodą w rozpowszechnianiu się usług telewizji IP. Jednakże wydatki konsumentów na usługi telewizji i łączności stabilnie rosną, z coraz widoczniejszą tendencją do abonowania usług telewizyjnych, co w miarę upływu czasu powinno zaowocować zmianami podejścia klientów i inklinacją ku odbiorowi telewizji poprzez sieci szerokopasmowe.

Sieć szerokopasmowa umożliwiła też zaistnienie alternatywnych usług rozpowszechniania programów telewizyjnych, w tym przez nadawców internetowych, takich jak Joost TV czy BBC iPlayer, zwiększających wybór stojący przed widzami i wzbogacających doznania w sposoby niemożliwe do osiągnięcia przy tradycyjnym rozpowszechnianiu programów, co dodatkowo uwypukla wartość sieci szerokopasmowej.

Istotną cechą sieci szerokopasmowej jest to, że użytkownik wybiera pożądaną treść w warstwie brzegowej sieci usługodawcy, a nie w punkcie odbioru, jak w wypadku tradycyjnych systemów rozpowszechniania. Dzięki temu sieć szerokopasmowa umożliwia firmom zajmującym się produkcją i agregacją treści rozpowszechnianie ich tańszym kosztem, niż przez sieci tradycyjne, które choć charakteryzują się dużą przepustowością, to jednak przepustowością ograniczoną.

Skupienie (konwergencja) wielu różnych usług w homogenicznej sieci szerokopasmowej stwarza też okazje do elegantszej integracji elektronicznych urządzeń powszechnego użytku. Dostępną obecnie bardzo rozległą gamę tunerów cyfrowych, rejestratorów obrazu, konsol do gier i koncentratorów domowych będzie można coraz bardziej integrować i uniwersalizować, z korzyścią zarówno dla konsumentów, jak i producentów elektronicznych urządzeń powszechnego użytku.

Historia pokazuje, że maksymalną wartość osiąga się wtedy, gdy wszyscy zainteresowani występujący w łańcuchu wartości są motywowani proporcjonalnie.

Powyższe omówienie wykazuje, że możliwości stwarzane przez sieć szerokopasmową zapewniają wymierne korzyści wszystkim uczestnikom łańcucha medialnego. Konsumenci zyskują ofertę bogatych, rozszerzalnych i interaktywnych multimediów. Producenci elektronicznych urządzeń powszechnego użytku zyskują rynek dla swoich produktów i możliwość łatwiejszego i ekonomiczniejszego wbudowywania w nie coraz szerszej funkcjonalności. Dostawcy usług szerokopasmowych zyskują możliwość przyrostowego zwiększania przychodów i zwiększenia zyskowności usług. Producenci i „agregatorzy” treści zyskują możliwość dotarcia do szerszego grona odbiorców przy mniejszym jednostkowym koszcie rozpowszechniania programów.

O ile perspektywy tego, że telewizja IP zwiększy świadomość wagi sieci szerokopasmowej na rynku rozrywki, są rokujące, ta sieć będzie musiała sprostać oczekiwaniom na bardzo wysoką dostępność i jakość, do których konsumenci przyzwyczaili się w tradycyjnych sieciach przekazu. Brak spełnienia tych wymagań wyrządzi telewizji IP ogromne szkody i podważy wiarygodność twierdzeń o jej przyszłych innowacyjnych funkcjach interaktywnych.
Możliwy przyszły rozwój sytuacji

Sama telewizja IP może nie okazać się znacząco atrakcyjniejsza od innych rodzajów transmisji TV. Jednakże w pewnym połączeniu interaktywnym - także komercyjnym - z innymi usługami, dostarczy odbiorcom zdecydowanie bogatsze kompleksowe wrażenia. Czynnikiem, od którego będzie to zależało, jest sieć szerokopasmowa, której wartość, postrzegana zarówno z punktu widzenia odbiorców jak i usługodawców, będzie rosła wraz z każdą usługą dodawaną do pakietu. Będzie też zapewniała dochody każdemu uczestnikowi medialnego łańcucha wartości, odzwierciedlając w płaszczyźnie komercyjnej cykl doskonalenia płaszczyzny technicznej.

Można sobie wyobrazić, że w miarę upływu czasu wartość sieci szerokopasmowej osiągnie masę krytyczną niezbędną do przeciągnięcia do niej większości usług obecnie świadczonych różnorodnymi tradycyjnymi sieciami wykorzystywanymi na rynku rozrywki domowej. Prawo Amary stanowi, że „krótkotrwały skutek pojawienia się nowych technologii jest z zasady przeszacowywany, podczas gdy skutki długofalowe są niedoszacowywane”, więc masowe przechodzenie na sieci szerokopasmowe nie nastąpi z dnia na dzień. Jednakże w miarę jak ten proces będzie nabierał impetu, można oczekiwać, że obecnie jeszcze nieprzewidywalne kombinacje rozwiązań technicznych dodatkowo pobudzą cykle doskonalenia rozwoju i dobrobytu, które będą możliwe dzięki parametrom i faktycznej wartości sieci.

Historia generalnie, a w szczególności historia Internetu, pokazuje, że w miarę jak w systemie pojawia się więcej użytkowników i jego zastosowań, rolę zaczynają odgrywać zjawiska „powielania” i reakcje społeczne. Zastosowaniami tymi będzie telewizja IP i inne „pionowo zintegrowane” aplikacje i usługi. Jednakże proces ten może nie przebiegać tak szybko, jak życzyliby sobie tego inwestorzy i może nie być tak płynny, jak chciałby przemysł, ale na pewno nie ma szans na jego zaistnienie bez pojawienia się stosownej sieci.

Źródło: Marshall McLuhan

reklama

Ostatnie opinie internautów

Brak komentarzy

Pisz komentarze i wygrywaj nagrody

Nick
Email   (adres będzie widoczny tylko dla redakcji)
Opinia
pozostało znaków   1000
Różnica liczb 11 i 4 wynosi:
Ostatnie tematy z forum

Tani internet... 3.09.2018, 15:16

Nike Air Max 97 UL '17... 19.04.2018, 09:09

Nike Free RN Flyknit... 19.04.2018, 08:56

adidas nmd xr1 weiß 3.03.2018, 03:36

New Balance men's... 3.03.2018, 03:31

Archiwum wiadomości