PasjaGSM.pl
  Jesteś w: PasjaGSM.pl > News > Twój numer w książce telefonicznej

QR Code: http://m.pasjagsm.pl/news/twoj-numer-w-ksiazce-telefonicznej-2502.html
QR Code
Twój numer w książce telefonicznej

Michał Gruszka, 9 listopada 2007, 11:39
Tagi: prawo, Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE)

Jak umieścić numer telefonu w ogólnokrajowej książce telefonicznej i ogólnokrajowym biurze numerów, albo jak go zastrzec.

W związku z nałożonym na Telekomunikację Polską S.A. obowiązkiem świadczenia usług: ogólnokrajowej książki telefonicznej i ogólnokrajowego biura numerów, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej informuje, iż każdy Abonent Mieszkaniowy (osoba fizyczna) i Instytucjonalny (nie będący osobą fizyczną), zarówno telefonii stacjonarnej, jak i komórkowej, ma prawo do zamieszczenia jego danych w książce telefonicznej i biurze numerów.

Zarówno dane Abonenta Mieszkaniowego, jak i Instytucjonalnego mogą jednak zgodnie z jego życzeniem nie znaleźć się w ogólnokrajowej książce telefonicznej lub ogólnokrajowym biurze numerów. Abonent Mieszkaniowy wystarczy, że nie wyrazi na to swojej zgody, natomiast Abonent Instytucjonalny musi wystąpić z takim wnioskiem o nie zamieszczanie jego danych w ogólnokrajowej książce telefonicznej lub ogólnokrajowym biurze numerów do swojego operatora.

Poniżej przedstawiamy praktyczny poradnik mający na celu wyjaśnienie, co Abonenci Mieszkaniowi i Instytucjonalni powinni zrobić, aby ich dane znalazły się lub się nie znalazły w ogólnokrajowym biurze numerów lub ogólnokrajowej książce telefonicznej. Zwracamy uwagę, że sposób postępowania w przypadku Abonentów Instytucjonalnych różni się od postępowania w przypadku Abonentów Mieszkaniowych, co wynika z odmiennych regulacji określonych w Prawie telekomunikacyjnym.

Na mocy art. 103 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą”, we wrześniu 2006 r. Telekomunikacja Polska S.A. została zobowiązana do świadczenia ogólnokrajowego spisu abonentów (ogólnokrajowej książki telefonicznej) i ogólnokrajowego biura numerów. Obowiązek zapewnienia takich usług wynika z prawa wspólnotowego, które zostało w tym zakresie implementowane do prawa polskiego.

Zarówno w ogólnokrajowym spisie abonentów, jak i ogólnokrajowym biurze numerów można znaleźć numery telefonów abonentów mieszkaniowych i instytucjonalnych wszystkich operatorów telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i telefonii komórkowej.

Dzięki tym usługom każdy uzyska informacje na temat Państwa/Państwa firmy numeru telefonu, co zapewni łatwiejszy z Państwem kontakt.

Przepisy Ustawy:

gwarantują prawo zamieszczenia Państwa danych zarówno w ogólnokrajowej książce telefonicznej, jak i ogólnokrajowym biurze numerów,
zapewniają również możliwość niezamieszczania Państwa danych, w tym numeru telefonu, zarówno w ogólnokrajowym spisie abonentów, jak i ogólnokrajowym biurze numerów.

Przepisy regulują zamieszczenie i wyłączenie danych z biura numerów i książki telefonicznej w odmienny sposób dla abonenta mieszkaniowego (osoby fizycznej) i abonenta instytucjonalnego (osoby prawnej, osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, państwowej lub samorządowej jednostki organizacyjnej, jednostki organizacyjnej, której odrębne przepisy przyznają osobowość prawną oraz innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej).

Abonent mieszkaniowy

Aby znaleźć się w ogólnokrajowej książce telefonicznej i ogólnokrajowym biurze numerów, abonent mieszkaniowy, zgodnie z przepisami Ustawy, musi wyrazić na to zgodę. Zgoda abonenta nie może być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści.

W ogólnokrajowej książce telefonicznej publikowane są następujące dane abonenta mieszkaniowego:
numer/numery telefoniczne abonenta lub znaku identyfikującego abonenta;
nazwiska i imion abonenta;
nazwa miejscowości oraz ulicy, przy której znajduje się zakończenie sieci, udostępnione abonentowi - w przypadku stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej albo miejsca zameldowania abonenta na pobyt stały lub inny wskazany adres - w przypadku ruchomej publicznej sieci telefonicznej.

Abonent mieszkaniowy udzielając zgody może wskazać również inne dane, które zostaną podane w książce telefonicznej. Natomiast w ramach biura numerów udostępniany jest wyłącznie numer/numery telefoniczne abonenta.

Abonent może ponadto określić usługi, do świadczenia których dane mogą być wykorzystane. Może on zgodzić się na udostępnianie jego danych wyłącznie w książkach telefonicznych albo wyłącznie w biurze numerów albo w obu tych usługach.

Zgoda na udostępnienie danych może być w każdym czasie odwołana przez abonenta w sposób prosty i wolny od opłat.

Zgody (również ich wycofanie) od swoich abonentów zbiera przedsiębiorca telekomunikacyjny.

Przedsiębiorca telekomunikacyjny każdorazowo informuje również abonenta o przekazaniu jego danych innym przedsiębiorcom telekomunikacyjnym w celu publikacji ksiązki telefonicznej lub świadczenia usługi biura numerów.

Powyższa informacja została przygotowana na podstawie stanowiska Prezesa UKE w zakresie udostępniania danych przez abonentów mieszkaniowych (pełna treść stanowiska).

Abonent instytucjonalny

Zgodnie z przepisami Ustawy udostępnianie w spisie abonentów lub w biurze numerów danych identyfikujących abonentów instytucjonalnych nie może naruszać słusznych interesów tych podmiotów.

Przepis ten dotyczy udostępniania w spisie danych abonentów instytucjonalnych (abonentów niebędących osobami fizycznymi), tj.:
osób prawnych,
osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
państwowych lub samorządowych jednostek organizacyjnych,
jednostek organizacyjnych, którym odrębne przepisy przyznają osobowość prawną oraz
innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

Zasadą jest, że dane te nie podlegają tym samym ograniczeniom i ochronie przewidzianej w stosunku do danych dotyczących osób fizycznych, gdyż dane osób w szczególności prowadzących działalność gospodarczą nie są chronione w tym samym zakresie co dane osób fizycznych, chociażby ze względu na ogólną zasadę jawności działalności gospodarczej.

Fakt naruszenia słusznych interesów abonenta instytucjonalnego stwierdza sam abonent i w przypadku, gdy jego zdaniem takie naruszenie występuje, kieruje do swojego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego wniosek o zastrzeżeniu swoich danych (numeru/numerów telefonów). Abonent instytucjonalny może zastrzec swoje dane wyłącznie na potrzeby książki telefonicznej albo wyłącznie na potrzeby biura numerów, albo obu usług.

W przypadku, gdy dany podmiot z takim wnioskiem nie wystąpi, przedsiębiorca telekomunikacyjny powinien przekazać jego dane. Nie wystąpienie z wnioskiem o zastrzeżeniu danych w całości lub w określonym zakresie należy traktować jako domniemaną zgodę na przekazanie wszystkich danych. Dokonywanie przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego udostępniającego te dane oceny słusznego interesu podmiotu, który sam o to nie wystąpił byłoby nieuzasadnione i nieracjonalne.

Z uwagi na zgłaszane przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych:
liczne przypadki negatywnych reakcji abonentów instytucjonalnych na konieczność uzasadniania wniosku o zastrzeżenie ich numeru/numerów telefonicznych,
trudności w zakresie oceny przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych tego czy naruszenie „słusznego interesu” zostało przez abonenta instytucjonalnego w sposób wystarczający wykazane i uzasadnione,

Prezes UKE przyjął interpretację, iż abonent instytucjonalny nie musi uzasadniać przedmiotowego wniosku, a przedsiębiorca badać słuszności takiego uzasadnienia.

Prezes UKE uznał, że samo złożenie wniosku o zastrzeżeniu danych w całości lub w określonym zakresie wypełnia wymóg uzasadnionego sprzeciwu.

Zatem ocena czy udostępnienie przedmiotowych danych narusza słuszny interes podmiotu, którego one dotyczą, będzie ciążyła wyłącznie na tym podmiocie i nie jest konieczne, aby podmiot ten musiał wykazać/uzasadniać przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu naruszenie tego interesu. W przypadku stwierdzenia przez podmiot naruszenia jego słusznego interesu, podmiot ten powinien wystąpić do swojego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego z wnioskiem o zastrzeżenie swoich danych w całości lub w określonym zakresie, w przeciwnym przypadku jego dane zostaną udostępnione w celu ich wykorzystania do świadczenia usługi biura numerów i spisu abonentów.

Źródło: UKE

reklama

Ostatnie opinie internautów

Brak komentarzy

Pisz komentarze i wygrywaj nagrody

Nick
Email   (adres będzie widoczny tylko dla redakcji)
Opinia
pozostało znaków   1000
Iloczyn liczb 5 i 1 wynosi:
Ostatnie tematy z forum

Tani internet... 3.09.2018, 15:16

Nike Air Max 97 UL '17... 19.04.2018, 09:09

Nike Free RN Flyknit... 19.04.2018, 08:56

adidas nmd xr1 weiß 3.03.2018, 03:36

New Balance men's... 3.03.2018, 03:31

Archiwum wiadomości