PasjaGSM.pl
  Jesteś w: PasjaGSM.pl > News > UKE: Nowa oferta dzierżawy łączy

QR Code: http://m.pasjagsm.pl/news/uke-nowa-oferta-dzierzawy-laczy-2445.html
QR Code
UKE: Nowa oferta dzierżawy łączy

Michał Gruszka, 1 listopada 2007, 10:37
Tagi: RLLO, Telekomunikacja Polska (TP SA), Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE)

Oferta ramowa określająca warunki zawierania przez TP S.A. z innymi operatorami umów dzierżawy łączy telekomunikacyjnych (oferta RLLO).

W dniu 31 października 2007 r., po rozpoznaniu wniosku Telekomunikacji Polskiej S.A. z dnia 17 sierpnia 2007 r. o zatwierdzenie oferty ramowej określającej warunki zawierania przez Telekomunikację Polską S.A. z innymi operatorami umów dzierżawy łączy telekomunikacyjnych (oferta RLLO - Reference Leased Lines Offer), Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej wydał decyzję zmieniającą przedłożony projekt oferty ramowej.

W trakcie przeprowadzonego postępowania administracyjnego Prezes UKE dokonał oceny projektu oferty ramowej opracowanego przez TP S.A. i stwierdził konieczność wprowadzenia szeregu zmian merytorycznych w jego treści.

Nowa oferta ramowa RLLO obejmuje następujące rodzaje łączy telekomunikacyjnych:
łącza cyfrowe klasy standardowej, o przepływnościach: 64 kbit/s, n*64 kbit/s gdzie n= 2...31, 34 Mbit/s, 140 Mbit/s,155 Mbit/s i 622 Mbit/s;
łącza cyfrowe klasy standardowej, o przepływności 2048 kbit/s, podzielonej na kanały po 64 kbit/s (łącza strukturalne 2 Mbit/s);
łącza cyfrowe klasy standardowej, o przepływności 2048 kbit/s, niepodzielonej na kanały (łącza niestrukturalne 2 Mbit/s);
dwuprzewodowe i czteroprzewodowe Łącza telefoniczne analogowe o zwykłej i specjalnej jakości;
dwuprzewodowe i czteroprzewodowe Łącza analogowe o maksymalnej długości do 10 km.

Prezes UKE, biorąc pod uwagę zmianę zapotrzebowania na usługi dzierżawy łączy, wynikającą z rozwoju usług na rynku, w szczególności usługi Bitstream Access, uznał za konieczne wprowadzenie do Oferty usługi dzierżawy cyfrowych łączy telekomunikacyjnych o przepływności 622 Mbit/s.

Usługi dzierżawy łączy telekomunikacyjnych dla operatorów stanowią swego rodzaju zaplecze dla realizacji innych usług telekomunikacyjnych związanych z LLU i BSA oraz w dalszej kolejności usług detalicznych dla klientów końcowych. Dzierżawa łączy telekomunikacyjnych stanowi jeden z modeli połączenia sieci dla realizacji usług:

transmisji głosu,
szybkiej transmisji danych Bitstream Access (BSA),
uwolnienia pętli abonenckiej (LLU).

Zatwierdzenie ofert ramowych lub zmiany ofert ramowych, na podstawie których świadczone są ww. usługi, spowodowały również zmianę warunków na rynku dzierżawy łączy telekomunikacyjnych, a także zmianę zapotrzebowania na usługi.

Prezes UKE uznał, że dotychczasowy zakres oferty ramowej (oferta RLLO z 10 maja 2006 r.) nie zaspokajał potrzeb operatorów, gdyż nie umożliwiał on zwiększenia ruchu dla poszczególnych abonentów. Wraz ze wzrostem ilości abonentów będzie spadała możliwość oferowania im usług o wyższych przepustowościach. Jednocześnie zaoferowanie większych przepustowości oznacza ograniczenie liczby użytkowników końcowych i spadek jakości usług. Zatem u podstaw stanowiska Prezesa UKE niezbędne okazało się rozszerzenie zakresu oferty RLLO zmierzające do zwiększenia ruchu dla poszczególnych abonentów, co w konsekwencji ma prowadzić do stymulacji zachowań zmierzających do wzrostu konkurencyjności na rynku usług telekomunikacyjnych.

Główne zmiany wprowadzone decyzją Prezesa UKE z 31 paździenrika 2007 r. w stosunku do dotychczas obowiązującej oferty ramowej RLLO to:

1. Obniżenie opłat abonamentowych związanych z dzierżawą cyfrowych łączy telekomunikacyjnych.

Opłaty abonamentowe w nowo zatwierdzonej ofercie ramowej zostały obniżone:
o 25 % w przypadku opłat za dzierżawę łączy o przepływności n x 64 kbit/s,
o 42 % w przypadku opłat za dzierżawę łączy o przepływności 2 Mbit/s,
o 32 % w przypadku opłat za dzierżawę łączy o przepływności 34 Mbit/s oraz
o 49 % w przypadku opłat za dzierżawę łączy o przepływności 140 Mbit/s i 155 Mbit/s.

Obniżka opłat uczyni tę usługę bardziej atrakcyjną dla operatorów alternatywnych, a także przyczyni się do obniżenia kosztów korzystania z takich usług hurtowych jak BSA czy dostęp do lokalnej pętli abonenckiej.

2. Wprowadzenie usługi dzierżawy cyfrowych łączy telekomunikacyjnych o przepływności 622 Mbit/s.

Ze względu na rozwój usług świadczonych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz w celu zwiększenia konkurencyjności rynku telekomunikacyjnego poszerzony został katalog usług dzierżawy łączy oferowanych przez TP S.A. Decyzja o poszerzeniu zakresu oferowanych łączy o łącza STM-4 została podyktowana cały czas rosnącym zapotrzebowaniem operatorów na zasoby teletransmisyjne. Wiąże się to np.: ze zjawiskiem oferowania coraz większych przepływności dostępu do sieci Internet dla użytkowników końcowych. Poza tym, możliwość skorzystania z łączy STM-4 pozwala na redukcję kosztów, poprzez zastępowania tymi łączami większej liczby łączy o mniejszych przepływnościach.

3. Wprowadzenie wzoru umowy ramowej do oferty.

Prezes UKE mając na uwadze ochronę interesów alternatywnych przedsiębiorców telekomunikacyjnych doprowadził do umieszczenia wzoru umowy ramowej w ofercie. Działanie to ma sprzyjać równemu traktowaniu przedsiębiorców przez TP S.A. oraz klarowności stosowania zapisów oferty. Wprowadzenie wzoru umowy przyczyni się do zwiększenia pewności obrotu, a także pozwoli na przyspieszenie procesu zawierania umów z TP S.A.

4. Wprowadzenie usługi dzierżawy łączy analogowych o długości do 10 km, opartych wyłącznie na infrastrukturze miedzianej bez ich ograniczenia jedynie do transmisji głosu.

Prezes UKE uregulował w ofercie zasady dzierżawy tzw. torów pod budowę kanałów cyfrowych. Usługa ta jest wykorzystywana przez małe i średnie przedsiębiorstwa telekomunikacyjne w celu oferowania usług dostępu do Internetu. Objęcie treścią oferty ramowej łączy analogowych powinno skutkować wprowadzeniem konkurencyjnych wobec TP S.A. usług dostępowych przez małych i średnich przedsiębiorców mających statut ISP.

Usługa została tak zaprojektowana, by była opłacalna także w przypadku chęci zapewnienia alternatywnego dostępu do Internetu dla bardzo niewielkiej liczby użytkowników końcowych. Co umożliwia ISP konstruowanie na jej podstawie ofert adresowanych lokalnie, i działania przy liczbie abonentów w granicach kilkudziesięciu (np.: jedno osiedle czy małą miejscowość). Prezes UKE tym samym docenił rolę małych i średnich przedsiębiorstw w budowaniu konkurencji na rynku dostępu do sieci Internet.

5. Oparcie abonamentowych opłat za dzierżawę telefonicznych łączy analogowych o opłaty za dzierżawę łączy cyfrowych o przepływności 64 kbit/s.

Nowa oferta wprowadza ścisłą zależność pomiędzy miesięcznymi opłatami za dzierżawę łączy cyfrowych o najniższej przepływności 64 kbit/s a miesięcznymi opłatami za dzierżawę telefonicznych łączy analogowych. Zostało to wywołane po części faktem wyodrębnienia kategorii Łączy analogowych o długości do 10 km. W ten sposób Prezes UKE chciał doprowadzić do urealnienia oferty ramowej TP S.A., gdyż w opinii Prezesa UKE nie ma podstaw do zasadniczego różnicowania tych usług – z punktu widzenia technicznego i kosztów ich świadczenia. Działanie takie ma sprzyjać przejrzystości rynku dzierżawy łączy telekomunikacyjnych oraz zapewnić niskie opłaty dla alternatywnych przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

Decyzji o zatwierdzeniu nowej oferty ramowej dzierżawy łączy telekomunikacyjnych został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.

reklama

Ostatnie opinie internautów

Brak komentarzy

Pisz komentarze i wygrywaj nagrody

Nick
Email   (adres będzie widoczny tylko dla redakcji)
Opinia
pozostało znaków   1000
Różnica liczb 11 i 2 wynosi:
Ostatnie tematy z forum

Tani internet... 3.09.2018, 15:16

Nike Air Max 97 UL '17... 19.04.2018, 09:09

Nike Free RN Flyknit... 19.04.2018, 08:56

adidas nmd xr1 weiß 3.03.2018, 03:36

New Balance men's... 3.03.2018, 03:31

Archiwum wiadomości