PasjaGSM.pl
  Jesteś w: PasjaGSM.pl > News > UKE o stanowisku KRRiT w sprawie telewizji mobilnej

QR Code: http://m.pasjagsm.pl/news/uke-o-stanowisku-krrit-w-sprawie-telewizji-mobilnej-4084.html
QR Code
UKE o stanowisku KRRiT w sprawie telewizji mobilnej

Michał Gruszka, 28 kwietnia 2008, 12:29
Tagi: KRRiT, mobile tv (telewizja mobilna), Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE)

Komentarz do stanowiska Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie prowadzonych przez UKE konsultacji przetargu na rezerwację częstotliwości dla multimedialnych usług mobilnych.

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej przedstawia komentarz do stanowiska Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w przedmiocie konsultacji przetargu na rezerwację częstotliwości z zakresu 470 – 790 MHz do wykorzystania do świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieciach łączności jednokierunkowej o lokalnym obszarze działania, w szczególności transmisji multimedialnych, w radiokomunikacyjnej służbie ruchomej drugiej ważności.

Prezes UKE nie podważa tezy, co więcej uważa za niebędące przedmiotem jakiegokolwiek sporu, że w obecnym stanie prawnym Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jest organem właściwym w zakresie regulacji treści ex post, a Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji jest organem właściwym do udzielania koncesji, w zakresie rozpowszechniania programów radiowych lub telewizyjnych.

Równocześnie Prezes UKE zwraca jednak uwagę na fakt, że Prezes UKE jest organem odpowiedzialnym za całościową gospodarkę częstotliwościami w Polsce, a kompetencje KRRiT przyznane w ustawie Prawo telekomunikacyjne przewidują współpracę z Prezesem UKE przy dysponowaniu częstotliwościami przeznaczonymi do rozpowszechniania lub rozprowadzania programów radiowych lub telewizyjnych.

Przeznaczenie zakresu częstotliwości 470-790 MHz

Zdaniem Prezesa UKE użyte w ustawie Prawo telekomunikacyjnej sformułowanie o przeznaczeniu częstotliwości należy interpretować zgodnie z tą ustawą i przepisami międzynarodowymi jej towarzyszącymi (w szczególności w Regulaminie Radiokomunikacyjnym oraz regulacjami pakietu tzw. dyrektyw telekomunikacyjnych UE). Oznacza to, że chodzi o przeznaczenie danych częstotliwości dla zagospodarowania w ramach odpowiedniej służby radiokomunikacyjnej, co z kolei ma na celu ustanawianie ogólnego ładu w eterze, efektywne wykorzystywanie widma częstotliwości oraz zachowanie kompatybilności i unikanie zakłóceń.

Nie oznacza to natomiast przeznaczenia rozumianego jako faktyczne świadczenie konkretnych opisanych jakimiś cechami usług dla użytkowników (np. telefonia komórkowa, telewizja, telefonia stacjonarna, dostęp do Internetu).

System dyrektyw telekomunikacyjnych tzw. „nowego podejścia” nie przewiduje wydawania przez telekomunikacyjne organy regulacyjne żadnych koncesji na świadczenie usług, przewiduje wyłącznie system rejestracji. Rejestr przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzi Prezes UKE.

Zdaniem Prezesa UKE, zasady prawa europejskiego obowiązującego w obszarze telekomunikacji, które to zasady wyrażone w pakiecie dyrektyw telekomunikacyjnych z założenia implementowała do polskiego prawa ustawa Prawo telekomunikacyjne, w tym w szczególności zasada neutralności technologicznej czy zasada ogólnej autoryzacji (w Polsce realizowana przez system rejestracji przedsiębiorców telekomunikacyjnych), nie pozwalają na przywracanie w obszarze telekomunikacji systemu autoryzacji indywidualnej, która w poprzednim reżimie prawnym realizowana była w formie indywidualnych zezwoleń na prowadzenie określonej działalności telekomunikacyjnej i co za tym idzie bardzo szczegółowego definiowania usług, jakie mogą być świadczone np. w decyzjach przyznających prawa do częstotliwości, co tworzyło istotne bariery wejścia na rynek telekomunikacyjny i rozwijania konkurencji.

W prawie polskim o przeznaczeniu zakresów częstotliwości dla jakiejś służby (lub służb) przesądza Krajowa Tablica Przeznaczeń Częstotliwości. Zgodnie z aktualnie obowiązującą Krajową Tablicą, zakresy częstotliwości przeznaczone przez Prezesa UKE do komentowanego przetargu są przeznaczone dla dwóch służb: radiodyfuzyjnej i ruchomej. Na poziomie prawa międzynarodowego, sposób wykorzystywania częstotliwości przeznaczonych dla służby radiodyfuzyjnej dla Polski został uzgodniony w Porozumieniu Genewskim (tzw. plan GE-06). Prezes UKE uważa, że należy jak najszybciej i w pierwszej kolejności te właśnie częstotliwości wykorzystać dla potrzeb tej służby. Należy w tym miejscu uwzględnić ustalenia dotyczące dywidendy, które zapadną w najbliższym czasie.

Przedmiot planowanego przetargu

Równocześnie, dla zapewnienia efektywności wykorzystania częstotliwości i umożliwienia rozwijania nowych innowacyjnych usług oraz rozwoju konkurencji, Prezes UKE dokonał doboru dodatkowych lokalnych częstotliwości dla sieci pracujących w służbie radiokomunikacji ruchomej. To właśnie te częstotliwości są przedmiotem przetargu. Kanały te nie zostały w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego i przepisów międzynarodowych przeznaczone do wykorzystania dla rozpowszechniania lub rozprowadzania programów RTV na terenie Polski (służba radiodyfuzyjna) i dlatego tryb konkursu nie jest właściwy.

Zgodnie ze wspomnianą wyżej zasadą neutralności technologicznej, a także nie chcąc tworzyć barier w efektywnym wykorzystywaniu częstotliwości, Prezes UKE nie zamierza zajmować się regulowaniem usług, jakie będą świadczone w sieciach zbudowanych w oparciu o te częstotliwości. Z punktu widzenia technologicznego można sobie wyobrazić, że będzie tam oferowana usługa transmisji danych, czy usługi wykorzystujące standard DVB-H lub DVB-T. Jeżeli w rezultacie wykonywania usługi telekomunikacyjnej dojdzie do oferowania i rozpowszechniania lub rozprowadzania programów RTV, to analogicznie jak np. w przypadku sieci kablowych, właściwe będzie zbadanie przez organ właściwy (KRRiT), czy dzieje się to legalnie. To zadaniem KRRiT będzie także decyzja, czy w konkretnym stanie faktycznym prawnym będzie konieczne udzielenie koncesji czy też wpisanie do rejestru (jak np. w przypadku TP S.A. i jej programu koncesjonowanego udostępnianego w sieciach DSL).

Nie zmienia to faktu, że w planowanym przetargu Prezes UKE zamierza dokonać rezerwacji częstotliwości przedsiębiorcy lub przedsiębiorcom telekomunikacyjnym do wykorzystania do świadczenia usług telekomunikacyjnych. Zawartość i rodzaj treści które będą udostępnianie użytkownikom końcowym przez sieci łączności elektronicznej, nie jest zdeterminowana odgórnie przez Prezesa UKE. Przedsiębiorcy telekomunikacyjni mają w tym zakresie swobodę kształtowania swej oferty usługowej, zgodnie z innymi przepisami, takimi jak ustawa o radiofonii i telewizji, jeśli znajdzie ona zastosowanie do oferowanych przekazów.

Usługi transmisji multimedialnych

Wątpliwości Prezesa UKE budzi poczynione przez KRRiT założenie a priori, że w świetle standardów nowej dyrektywy 2007/65/WE z dnia 11 grudnia 2007 r. zmieniającej dyrektywę Rady 89/552/EWG w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich, dotyczących wykonywania telewizyjnej działalności transmisyjnej (dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych) każdy rodzaj usług telewizji mobilnej stanowi linearną postać audiowizualnej usługi medialnej, zdefiniowanej w art. 1 lit. a) powyżej przywołanej dyrektywy. Przedsiębiorca telekomunikacyjny może bowiem również świadczyć usługi transmisji multimedialnych w formie on demand. Może również nie ponosić żadnej odpowiedzialności redakcyjnej, udostępniając jedynie pojemność sieci w formie hurtowego oferowania usług telekomunikacyjnych świadczonych z wykorzystaniem częstotliwości objętych rezerwacją dostawcom treści multimedialnych.

Dodatkowo, istotne jest w tym miejscu powołanie się na motyw 15 cytowanej przez Przewodniczącego KRRiT dyrektywy, w którym wskazuje się że „ żaden przepis niniejszej dyrektywy nie powinien zachęcać państw członkowskich do wprowadzania nowych systemów koncesjonowania lub administracyjnego zatwierdzania jakiegokolwiek rodzaju audiowizualnych usług medialnych”. Prezes UKE interpretuje więc dyrektywę o audiowizualnych usługach medialnych zgodnie z jej duchem oraz w zgodzie z treścią telekomunikacyjnych dyrektyw nowego podejścia, pozostawiając przedsiębiorcom telekomunikacyjnym swobodę działalności gospodarczej przy poszanowaniu obowiązujących przepisów prawa.

Z kolei motyw 16 cytowanej dyrektywy wprowadza zasadę, że dla celów niniejszej dyrektywy, definicja audiowizualnych usług medialnych powinna obejmować tylko audiowizualne usługi medialne – niezależnie od tego czy jest to przekaz telewizyjny czy na żądanie – które są usługami masowego przekazu, to znaczy są przeznaczone do odbioru przez znaczną część ogółu odbiorców i mogłyby mieć na nią wyraźny wpływ. Biorąc pod uwagę fakt, że KRRiT działając jako organ regulacyjny do spraw treści stwierdza w swym stanowisku „KRRiT zwraca uwagę na fakt, że DVB-H nie zastąpi telewizji naziemnej, a stanowić będzie jedynie kolejny możliwy sposób dotarcia do dość wąskiej i określonej przez swe zainteresowania i potrzeby grupy odbiorców” Prezes UKE uznaje, że KRRiT analizując zaistniałą sytuację powzięła poważne wątpliwości, czy usługi objęte komentowanym przetargiem spełniać będą przesłanki wskazane w motywie 16 dyrektywy, a zatem czy będą one regulowane jej przepisami. Jednakże Prezes UKE nie przesądza w sposób jednoznaczny tej kwestii, dając możliwość działania właściwemu organowi regulacyjnemu.

DVB-H standard a nie usługa

Prezes UKE w trakcie prac nad przygotowywaniem przetargu posługuje się wyłącznie siatką pojęciową zdefiniowaną na gruncie Regulaminu Radiokomunikacyjnego, dyrektyw nowego podejścia oraz przepisów ustawy Prawo Telekomunikacyjne, w związku z powyższym zwraca uwagę na fakt, że nie istnieje pojęcie takie jak „świadczenie usług DVB-H”. DVB-H jest standardem transmisji danych przyjętym przez ETSI (European Telecommunications Standard Institute), a nie usługą telekomunikacyjną.

Obawy Prezesa UKE budzi również kolejne założenie o charakterze daleko idącej predykcji, że sposób i forma treści udostępnianych w sieciach łączności elektronicznej w trakcie emisji eksperymentalnych w standardzie DVB-H, które to emisje polegają na oferowaniu treści identycznych z programami nadawanymi na podstawie koncesji Przewodniczącego KRRiT, determinuje sposób świadczenia usług telekomunikacyjnych po przeprowadzeniu przetargu. Takie stanowisko KRRiT, wbrew twierdzeniom o otwartości i chęci zwiększania swobody kształtowania oferty przetargowej, da się interpretować wyłącznie jako chęć ograniczenia konkurencji na rynku poprzez zmuszanie przyszłych oferentów do świadczenia usług wyłącznie w formie identycznej jak czyniono to w trakcie emisji eksperymentalnych.

Podsumowując powyższe, zdaniem Prezesa UKE nie ma podstaw do twierdzenia, że częstotliwości będące przedmiotem planowanego przetargu zostały przeznaczone dla rozpowszechniania lub rozprowadzania programów RTV. Krajowa Tablica przeznaczyła cały zakres do wykorzystania przez dwie służby. Kanały do wykorzystania dla służby radiodyfuzyjnej w Polsce zostały określone w Porozumieniu GE-06. Kanały będące przedmiotem przetargu są kanałami dodatkowymi, dobranymi dla sieci lokalnych, i przeznaczonymi przez Prezesa UKE do świadczenia usług telekomunikacyjnych. Właściwe jest więc ich rozdysponowanie w trybie przetargu.

Odnosząc się do uwagi KRRiT dotyczącej zmiany Zarządzenia Nr 21 Prezesa UKE z dnia 17 września 2007 r. w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 470-862 MHz i tezy, iż wykorzystanie częstotliwości z zakresu 470 - 846 (kanały od 21 do 67) przez służbę ruchomą wymaga dokonania zmiany planu (pkt 2.7 ww. Zarządzenia), a zmiana taka nie została uzgodniona z KRRiT, Prezes UKE pragnie wskazać, w oparciu o jednolite orzecznictwo sądów administracyjnych w tej materii, że plany zagospodarowania częstotliwości są wewnętrznymi dokumentami planistycznymi i nie mogą prowadzić do ograniczania uprawnień przyznanych aktami prawa powszechnie obowiązującego, a takim jest rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości. Zmiana planu zagospodarowania częstotliwości z przedmiotowego zakresu będzie uzgadniania z KRRiT w najbliższym czasie, przy okazji planowania przejściowej sieci multipleksów DVB-T, jednak uzgodnienie będzie przebiegało, zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne, w odniesieniu do kanałów przeznaczonych do radiodyfuzji, i Prezes UKE ma nadzieję, że nie posłuży do blokowania przez KRRiT ustalenia zasad pracy służby ruchomej w tych samych zakresach częstotliwości, jako służby drugiej ważności. W przeciwnym przypadku Prezes UKE może zostać zmuszony do rozdzielenia obecnego planu dla całego zakresu, na dwa plany – jeden dla służby radiodyfuzji i drugi dla służby ruchomej, zgodnie z Krajową Tablicą Przeznaczeń Częstotliwości.

W konsekwencji, Prezes UKE pragnie podkreślić, iż ogłaszając założenia dotyczące przetargu na rezerwację częstotliwości z zakresu 470 – 790 MHz na świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieciach łączności elektronicznej o lokalnym obszarze działania w szczególności transmisji multimedialnych, w radiokomunikacyjnej służbie ruchomej drugiej ważności, zamierza dbać o efektywne wykorzystanie częstotliwości oraz o zachowanie warunków konkurencji na rynku telekomunikacyjnym, pozostawiając jednocześnie Przewodniczącemu KRRiT kompetencje do regulowania treści w zakresie mu przypisanym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

reklama

Ostatnie opinie internautów

Brak komentarzy

Pisz komentarze i wygrywaj nagrody

Nick
Email   (adres będzie widoczny tylko dla redakcji)
Opinia
pozostało znaków   1000
Suma liczb 12 i 3 wynosi:
Ostatnie tematy z forum

Tani internet... 3.09.2018, 15:16

Nike Air Max 97 UL '17... 19.04.2018, 09:09

Nike Free RN Flyknit... 19.04.2018, 08:56

adidas nmd xr1 weiß 3.03.2018, 03:36

New Balance men's... 3.03.2018, 03:31

Archiwum wiadomości