PasjaGSM.pl
  Jesteś w: PasjaGSM.pl > News > WSA o dopłacie do usługi powszechnej

QR Code: http://m.pasjagsm.pl/news/wsa-o-doplacie-do-uslugi-powszechnej-4575.html
QR Code
WSA o dopłacie do usługi powszechnej

Michał Gruszka, 27 czerwca 2008, 10:56
Tagi: prawo, Telekomunikacja Polska (TP SA), Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE)

Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił decyzję Prezesa UKE o odmowie przyznania Telekomunikacji Polskiej S.A. dopłaty do kosztów świadczenia usługi powszechnej.

Od dnia 8 maja 2006 r. Telekomunikacja Polska S.A. jest przedsiębiorcą wyznaczonym przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej do świadczenia usługi powszechnej na obszarze całego kraju. Zakres świadczonej usługi powszechnej obejmuje:

1) przyłączenie pojedynczego zakończenia sieci w głównej lokalizacji abonenta z wyłączeniem sieci cyfrowej z integracją usług, zwanej dalej "ISDN";

2) utrzymanie łącza abonenckiego z zakończeniem sieci, o którym mowa w pkt 1, w gotowości do świadczenia usług telekomunikacyjnych;

3) połączenia telefoniczne krajowe i międzynarodowe, w tym do sieci ruchomych, obejmujące także zapewnienie transmisji dla faksu oraz transmisji danych, w tym połączenia do sieci Internet;

4) udzielanie informacji o numerach telefonicznych oraz udostępnianie spisów abonentów;

5) świadczenie udogodnień dla osób niepełnosprawnych;

6) świadczenie usług telefonicznych za pomocą aparatów publicznych.

Przedsiębiorcy wyznaczonemu do świadczenia usługi powszechnej przysługuje dopłata do kosztów świadczonych przez niego usług wchodzących w skład zestawu usługi powszechnej, w przypadku ich nierentowności. Dopłatę ustala się w wysokości kosztu netto. Obliczenie kosztu netto następuje w przypadku, gdy zostanie stwierdzone, iż świadczenie usługi powszechnej może stanowić nieuzasadnione obciążenie dla przedsiębiorcy wyznaczonego. Do udziału w pokryciu dopłaty do kosztów usługi powszechnej są zobowiązani przedsiębiorcy telekomunikacyjni, których przychód z działalności telekomunikacyjnej przekroczył 4 miliony złotych w roku kalendarzowym, za który przysługuje dopłata. Wysokość udziału danego przedsiębiorcy w pokryciu dopłaty nie może przekroczyć 1 % jego przychodów. Kwotę udziału poszczególnych przedsiębiorców w pokryciu dopłaty ustala Prezes UKE w drodze decyzji.

Zgodnie z art. 96 ust. 3 Prawa telekomunikacyjnego Prezes UKE weryfikuje koszt netto i w zależności od wyników tej weryfikacji przyznaje, w drodze decyzji, ustaloną kwotę dopłaty bądź odmawia jej przyznania.

Odmowa dopłaty

Prezes UKE, po rozpatrzeniu wniosku Telekomunikacji Polskiej S.A. o przyznanie dopłaty do kosztów usługi powszechnej za okres od 8 maja 2006 r. do 31 grudnia 2006 r., podpisał w dniu 13 września 2007 r. decyzję w sprawie odmowy przyznania dopłaty do kosztów świadczonych przez Telekomunikację Polską S.A. usług wchodzących w skład usługi powszechnej. Wnioskowana przez TP kwota dopłaty wynosiła 139.933.596,51 zł netto.

TP, składając do Prezesa UKE wniosek o dopłatę, zobowiązana była przedstawić wszelkie dokumenty zawierające dane służące za podstawę obliczenia kosztu netto i pozwalające na jego weryfikację przez Prezesa UKE. Dokumenty przedstawione przez TP, a konkretnie Opis i Kalkulacja, zawierały jedynie informacje będące twierdzeniami TP, które w żaden sposób nie pozwalały na weryfikację przez Prezesa UKE wysokości obliczonego przez TP kosztu netto. Co za tym idzie, TP nie przedstawiła dowodów pozwalających stwierdzić istnienie nierentowności świadczonych przez Spółkę usług wchodzących w skład usługi powszechnej.

Takie stanowisko Prezesa UKE znajduje również potwierdzenie w piśmie biegłego rewidenta z dnia 6 sierpnia 2007 r., zgodnie, z którym „przeprowadzenie czynności weryfikacyjnych nie jest możliwe w oparciu o przedstawioną Dokumentację, gdyż nie zawiera ona danych i informacji niezbędnych do ich wykonania, w związku z czym nie jest możliwe przeprowadzenie weryfikacji kosztu netto usługi powszechnej przedstawionego przez Wnioskodawcę”.

W związku z powyższym Prezes UKE uznał za nieuzasadniony wniosek TP o przyznanie dopłaty w świetle załączonych przez TP dokumentów.

Po rozpatrzeniu wniosku TP o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją z dnia 13 września 2007 r. w sprawie odmowy przyznania dopłaty do kosztów świadczonych przez TP usług wchodzących w skład telekomunikacyjnej usługi powszechnej, w dniu 11 lutego 2008 r. Prezes UKE utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję o odmowie dopłaty.

Wyrok WSA

W dniu 25 czerwca 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie dokonał publikacji orzeczenia w sprawie ze skargi TP na decyzję Prezesa UKE z dnia 11 lutego 2008 r. Sąd uchylił zaskarżoną decyzję z dnia 11 lutego 2008 r., jak i poprzedzającą ją decyzję z dnia 13 września 2007 r. oraz wskazał, że obie decyzje nie podlegają wykonaniu.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Wojewódzki Sąd Administracyjny wskazał na następujące główne motywy rozstrzygnięcia:

1) Kwestia przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego rewidenta do dokonania analizy dokumentacji złożonej wraz z wnioskiem o przyznanie dopłaty do kosztów świadczenia usług wchodzących w skład usługi powszechnej jest, zdaniem Sądu, dowodem obligatoryjnym, zwłaszcza jeśli uwzględni się cele określone w dyrektywie o usłudze powszechnej.

Na wstępie Wojewódzki Sąd Administracyjny wskazał, że w odniesieniu do przepisów dotyczących świadczenia usługi powszechnej należy stosować wykładnię zwężającą niezależnie od tego, w jaki sposób został wyłoniony przedsiębiorca świadczący tą usługę. Sąd wskazał bowiem, że świadczenie usługi powszechnej stanowi ograniczenie swobody gospodarczej.

Następnie, Sąd wskazał, że w niniejszej sprawie, poprzez powołanie przez Prezesa UKE biegłego na podstawie Kodeksu postępowania administracyjnego, nie zaś na podstawie przepisów Prawa telekomunikacyjnego do przeprowadzenia wstępnego badania przedłożonych przez TP dokumentów, został dokonany swojego rodzaju „przedsąd”.

Dlatego też Sąd uznał, że koniecznym było powołanie biegłego na podstawie art. 96 Prawa telekomunikacyjnego, który dokonałby badania dokumentacji złożonej wraz z wnioskiem o przyznanie dopłaty do kosztów świadczenia usług wchodzących w skład usługi powszechnej. Zdaniem Sądu, nie jest wykluczone, że biegły ten doszedłby do takich samych wniosków, jak biegły powołany na podstawie Kpa.

Sąd wskazał ponadto, że przeprowadzenie weryfikacji przedłożonych przez TP dokumentów przez biegłego rewidenta powołanego na podstawie przepisów Prawa telekomunikacyjnego daje gwarancję prawidłowości ustalenia wysokości kosztu netto świadczenia usług wchodzących w skład usługi powszechnej, co jest o tyle istotne, że w pokryciu kwoty dopłaty uczestniczą inni przedsiębiorcy telekomunikacyjni, którzy nie są uczestnikami postępowania w sprawie dopłaty do kosztów świadczenia usługi powszechnej.

2) Kwestia powołania Prezesa UKE była wielokrotnie rozst

reklama

Ostatnie opinie internautów

Brak komentarzy

Pisz komentarze i wygrywaj nagrody

Nick
Email   (adres będzie widoczny tylko dla redakcji)
Opinia
pozostało znaków   1000
Różnica liczb 9 i 1 wynosi:
Ostatnie tematy z forum

Tani internet... 3.09.2018, 15:16

Nike Air Max 97 UL '17... 19.04.2018, 09:09

Nike Free RN Flyknit... 19.04.2018, 08:56

adidas nmd xr1 weiß 3.03.2018, 03:36

New Balance men's... 3.03.2018, 03:31

Archiwum wiadomości