PasjaGSM.pl
  Jesteś w: PasjaGSM.pl > News > Wyniki finansowe Grupy TP po 3 kwartale 2009 roku

QR Code: http://m.pasjagsm.pl/news/wyniki-finansowe-grupy-tp-po-3-kwartale-2009-roku-6600.html
QR Code
Wyniki finansowe Grupy TP po 3 kwartale 2009 roku

Mariusz Burski, 28 października 2009, 10:40 (ostatnio zmodyfikowano w środa, 28 października 2009 o 10:50)
Tagi: Grupa TP, Telekomunikacja Polska (TP SA), Wyniki finansowe, Orange, Polska Telefonia Komórkowa (PTK Centertel)

28 października 2009 roku, Grupa TP w raporcie kwartalnym opublikowała swoje wyniki finansowe za trzeci kwartał 2009 roku.

Spadek przychodów o 7,6%, głównie w wyniku regulacyjnych obniżek stawek MTR

Według wewnętrznych szacunków Grupy, wartość rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce zmniejszyła się w pierwszych trzech kwartałach o 1,9% (wzrost o 0,6% w segmencie telefonii stacjonarnej, spadek o 3,2% w segmencie telefonii komórkowej), w porównaniu ze wzrostem o 6,8% w analogicznym okresie 2008 roku. W trzecim kwartale rynek skurczył się, o 5,8%, co oznacza znaczne nasilenie trendu spadkowego (w porównaniu ze wzrostem o 1,1% w pierwszym kwartale i spadkiem o 0,8% w drugim). Głównym czynnikiem, który przyczynił się do powyższego spadku, był skumulowany wpływ dwóch obniżek opłat za zakańczanie połączeń w sieciach komórkowych (ang. Mobile Termination Rates – MTR), wprowadzonych przez Regulatora w marcu i lipcu bieżącego roku. W wyniku tych obniżek stawki MTR spadły o połowę w porównaniu z 2008 rokiem. Dodatkową presję na rynku spowodowała konkurencja cenowa w segmencie telefonii komórkowej zapoczątkowana przez czwartego operatora infrastrukturalnego pod koniec pierwszego kwartału, po pierwszej obniżce stawek MTR. Ponadto, w wyniku trwającego procesu wypierania telefonii stacjonarnej przez telefonię komórkową oraz migracji do tańszych ofert opartych o hurtową odsprzedaż abonamentu (ang. Wholesale Line Rental – WLR) postępował dalszy spadek wartości rynku w segmencie usług głosowych telefonii stacjonarnej. Jedynym obszarem wzrostu na rynku okazał się ponownie segment usług szerokopasmowego dostępu do internetu. Grupa TP szacuje, że pomimo spowolnienia wzrostu w trzecim kwartale, w okresie dziewięciu miesięcy wartość sprzedaży tych usług na rynku utrzymała dwucyfrowy wzrost.
W przypadku Grupy TP, wpływ wszystkich powyższych czynników był nadal silniejszy ze względu na wiodący udział w rynku jako całości. Przychody w segmencie telefonii komórkowej zmniejszyły się o 8,7%, a w segmencie telefonii stacjonarnej – o 3,9% (przy czym spadek przychodów o 12,0% z usług głosowych został częściowo zrównoważony przez wzrost przychodów z usług szerokopasmowych o 10,7%). Wyłączając wpływ decyzji regulacyjnych, w warunkach tak konkurencyjnego otoczenia rynkowego przychody Grupy TP zmniejszyłyby się zaledwie o 2,6%.

Marża EBITDA wyniosła 38,4% - wzrost o 0,6 punktu procentowego względem pierwszej połowy 2009 roku w związku z pierwszymi efektami programu optymalizacji kosztów

Marża EBITDA dla Grupy TP zmniejszyła się w porównaniu z dziewięcioma miesiącami 2008 roku o 5,5 punktu procentowego, do czego przyczynił się spadek przychodów ze sprzedaży oraz utrzymujący się niekorzystny wpływ osłabienia złotego. Te dwa czynniki przełożyły się na spadek marży EBITDA o 6,8 punktów procentowych. Jednak został on w trzecim kwartale częściowo zrównoważony przez wpływ uruchomionego wcześniej programu optymalizacji kosztów. W porównaniu z drugim kwartałem br. nastąpił spadek przychodów o 127 mln zł oraz wzrost EBITDA o 49 mln zł. Spadek przychodów został z nadwyżką zrównoważony przez oszczędności w wysokości 140 mln zł po stronie kosztów – spowodowane czynnikami zewnętrznymi, takimi jak obniżka stawek MTR (76 mln zł) i umocnienie się złotego (26 mln zł), a także korzystnymi różnicami w zakresie kosztów jednorazowych (38 mln zł), takich jak np. rezerwy na roszczenia i sprawy sądowe, ryzyka i inne koszty. W związku z rozwojem działalności, w tym przede wszystkim zwiększeniem liczby klientów usług komórkowych i szerokopasmowego dostępu do internetu oraz rozwojem usług telewizyjnych, nastąpił wzrost kosztów o 17 mln zł w porównaniu z drugim kwartałem. Jednak program optymalizacji kosztów umożliwił ograniczenie wzrostu tych kosztów poprzez 53 mln zł oszczędności, co dodatkowo poprawiło marżę EBITDA. Do optymalizacji kosztów przyczyniło się głównie lepsze zarządzanie kosztami sprzedaży (27 mln zł), związane ze zwiększeniem pozyskiwania i utrzymania klientów usług komórkowych w oparciu o oferty nie obejmujące nowych aparatów telefonicznych, oraz większa dbałość o efektywność wydatków na reklamę. Pozostałe oszczędności osiągnięto w zakresie kosztów wynagrodzeń pracowniczych, kosztów ogólnych oraz kosztów dotyczących sieci i systemów operacyjnych.

Niższy zysk netto w związku ze spadkiem EBITDA

Zysk netto przypisany akcjonariuszom TP S.A. wyniósł 1 029 mln zł i był niższy o 48,7% - głównie wskutek spadku EBITDA. Ponadto, zysk przed opodatkowaniem zmniejszył się o 118 mln zł w związku z różnicą w odpisach aktualizujących wartości środków trwałych (różnica ta wynika w dużej mierze z korzystnego wpływu odwrócenia tych odpisów związanych z nieruchomościami w Warszawie w ubiegłym roku). Zmiana w zakresie kosztów finansowych netto, będąca wypadkową dwóch czynników: strat z tytułu różnic kursowych i niższych kosztów finansowych netto, przełożyła się na spadek zysku o dalsze 29 mln zł. W związku ze znacznie niższym zyskiem przed opodatkowaniem, podatek dochodowy był niższy o 150 mln zł.
Zysk na jedną akcję spadł do poziomu 0,77 zł, podczas gdy rok wcześniej wyniósł 1,47 zł.

Omówienie wyników za pierwsze trzy kwartały 2009 roku w segmencie telefonii komórkowej

Spadek przychodów (o 8,7%), na który złożyły się następujące czynniki:

    - Spadek przychodów z usług hurtowych (o 23,3%) w wyniku obniżenia stawek MTR
    - Spadek wskaźnika ARPU w usługach detalicznych o 3,9% (pomimo wzrostu AUPU o 22,8%)
    - Dalszy wzrost liczby klientów abonamentowych (o 9,1%)
    - Wzrost liczby klientów dedykowanych mobilnych usług szerokopasmowego dostępu do internetu (o 17,4%)

Spadek marży EBITDA o 28,0% w wyniku dalszego spadku przychodów oraz utrzymującego się wpływu zmian kursów walutowych na poziom kosztów operacyjnych.

Pełny raport Grupy TP za trzeci kwartał 2009 roku: http://pl.tp-ir.pl/Download.aspx?ResourceId=16392

Źródło: Grupa TP

reklama

Ostatnie opinie internautów

Brak komentarzy

Pisz komentarze i wygrywaj nagrody

Nick
Email   (adres będzie widoczny tylko dla redakcji)
Opinia
pozostało znaków   1000
Suma liczb 14 i 10 wynosi:
Ostatnie tematy z forum

Tani internet... 3.09.2018, 15:16

Nike Air Max 97 UL '17... 19.04.2018, 09:09

Nike Free RN Flyknit... 19.04.2018, 08:56

adidas nmd xr1 weiß 3.03.2018, 03:36

New Balance men's... 3.03.2018, 03:31

Archiwum wiadomości